Privacy statement

Oegstgeest, mei 2018

Stichting Jeugdinterventies (SJI), gevestigd aan Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 37
2300 AA Leiden
Nederland
+31 (0)71 20 40 766
www.stichtingjeugdinterventies.nl

Bezoekadres
Oude Vaartweg 2
2343 JD Oegstgeest

Persoonsgegevens die wij verwerken

SJI verwerkt een aantal persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en in verband hiermee is SJI onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met deze persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Video opnames van cursisten ten behoeve van de opleiding Multidimensionele Familietherapie (MDFT)
 • Video opnames van de reeds afgestudeerde MDFT-cursisten, in hun hoedanigheid van MDFT-supervisor of MDFT-therapeut ten behoeve van de audit voor het herlicentiëren van de organisatie waar zij werkzaam zijn
 • Beoordelingen van MDFT-cursisten ten behoeve van het behalen van het MDFT-certificaat en ten behoeve van de audit voor het herlicentiëren van de organisatie waar zij werkzaam zijn
 • Video opnames van volwassenen en personen jonger dan 16 jaar. Dit betreffen video opnames van cliënten die MDFT-cursisten (en organisaties) in behandeling hebben. De video opnames zijn verkregen met informed consent van de cliënt en/of ouder. De MDFT-cursist en de organisatie waar hij/zij werkt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het informed consent van de cliënt.

Oud-cursisten

SJI verwerkt persoonsgegevens van oud-cursisten slechts voor: het onderhouden van contacten met oud-cursisten het verzenden van informatie aan oud-cursisten en het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Doel en grondslag voor verwerken van de persoonsgegevens door SJI

SJI verwerkt gegevens met als doel de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met een cursist of met organisaties waar een cursist werkzaam is.

SJI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen, berekenen, vastleggen en innen van betalingen van cursisten en/of organisaties
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Inschrijving van een cursist
 • Het organiseren en faciliteren van opleidingen, trainingen en workshops
 • De cursist/organisatie te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor certificering van cursisten die trainingen of workshops hebben gevolgd bij SJI en die in aanmerking komen voor (verplichte) vervolgtraining
 • De cursist/organisatie de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op het Extranet van SJI
 • Het beoordelen van MDFT-cursisten ten behoeve van het behalen van het MDFT-certificaat
 • De ontvangen video opnames worden gebruikt ten behoeve van het behalen van het MDFT-certificaat en ten behoeve van de audit voor het herlicentiëren van de organisatie waar zij werkzaam zijn
 • De cursist en de organisatie waar de cursist werkzaam is draagt zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor het maken en gebruiken van de video opnames en de anonimisering van deze gegevens voordat zij worden aangeleverd bij SJI
 • Het beoordelen van organisatie ten behoeve van het verkrijgen en behouden van de MDFT licentie.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

SJI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijk verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

Verstrekken gegevens aan derden

SJI verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SJI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

SJI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er wordt geen specifieke, tot personen herleidbare informatie opgeslagen of bewaard. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SJI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingjeugdinterventies.nl. We reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Klachten

SJI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en opslaan

SJI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

SJI zorgt dat medewerkers en/of freelancers waar zij mee werkt niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat +31 (0)71 20 40 766 of via info@stichtingjeugdinterventies.nl.

Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij