MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Missie Stichting Jeugdinterventies

Stichting Jeugdinterventies (SJI) wil probleemgedrag bij jongeren voorkomen of verminderen, zodat zij goed kunnen functioneren thuis, op school, op hun werk en in hun vrije tijd. Zij doet dit ondermeer door:

  • Het bevorderen en verspreiden van de interventie MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) door het opleiden van therapeuten/professionals in o.a. jeugdzorg nationaal en internationaal. MDFT gaat ervan uit dat niet alleen de jongere zelf maar ook zijn omgeving invloed heeft op het gedrag. Denk hierbij aan het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding. De omgeving van de jongere wordt daarom betrokken én gemotiveerd om samen te werken aan een oplossing. Zo wordt probleemgedrag verminderd of verdwijnt het zelfs helemaal.
  • Het verzorgen van  deskundigheidsbevordering van en ondersteuning aan professionals binnen en buiten jeugdzorg die werken met jongeren met (zich ontwikkelend) probleemgedrag.

Visie Stichting Jeugdinterventies

De ambitie van SJI is om steeds een stapje dichter bij de realisatie van de missie te komen. De komende jaren wil SJI MDFT en het daarbij aansluitende productaanbod in Nederland en Europa verder uitbreiden. Het productaanbod moet goed aansluiten bij de markt en van kwalitatief hoog niveau zijn.

SJI is een organisatie die sterk afhankelijk is van externe factoren, niet alleen in Nederland, maar ook op Europees niveau spelen deze factoren een grote rol. Het is daarom belangrijk dat de organisatie ontwikkelingen op economisch, sociologisch, technisch en politiek gebied in de gaten houdt, er kennis van neemt en erop anticipeert. Daarbij is het belangrijk dat SJI haar focus vasthoudt, van haar eigen kracht uitgaat, haar onderscheidend vermogen sterk etaleert en haar gedachtegoed – de evidence-based methode MDFT – koestert en verspreid.

Om dat te kunnen bewerkstelligen zullen wij altijd kritisch naar de organisatie en naar onszelf moeten kijken en bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt. Waar wij samenwerking aan kunnen gaan om onze organisatie, het gedachtegoed en het productaanbod te versterken zullen we dat doen.

De tijd waar wij in leven en de afhankelijkheid van externe factoren vragen om een vooruitziende blik en tegelijkertijd bewust zijn van wat er ‘nu’ gebeurt. Sinds 2012 zit SJI in een proces van verandering, innovatie, professionalisering en groei. Een continue proces waar hedendaagse organisaties en SJI niet aan kunnen ontkomen. Een status quo zal nooit bereikt worden.

Onze ambitie zorgt ervoor dat wij ons als organisatie sterk maatschappelijk verantwoordelijk voelen, dit stimuleert ons om kansen te zien, te creëren en ons gedachtegoed steeds breder maar doeltreffend uit te dragen en te verspreiden, te blijven innoveren en te professionaliseren. Als organisatie zal SJI wendbaar moeten zijn en blijven. Hier zullen we de komende jaren hard aan blijven werken.

De specialist in systeemgericht denken en werken!