MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Ik ben een verwijzer

Ook jij kunt jongeren naar de juiste hulpverlening verwijzen

Jongeren kunnen zelf bij hulpverlening aankloppen. Vaak wordt de jongere echter aangemeld door een professional. Wie de jongere doorverwijst of aanmeldt, is afhankelijk van verschillende factoren. Er zijn jongeren die weliswaar probleemgedrag vertonen, maar die niet in aanraking zijn (geweest) met Justitie. Vaak worden de problemen dan gesignaleerd op school of in de wijk. Er zijn ook jongeren die al wel bekend zijn bij de politie. Zij worden (of staan) onder toezicht gezet of verblijven bijvoorbeeld in een Justitële Inrichting. Veel van deze jongeren hebben dan al één of meerdere hulpverleningstrajecten achter de rug. Multidimensionele Familietherapie biedt dan vaak nog een laatste mogelijkheid.

Verwijzing jongeren door huisartsen, scholen of GGZ/GGD

Niet iedere jongere die probleemgedrag vertoont heeft te maken met Justitie. Toch kan het nodig zijn dat deze jongeren hulp krijgen om hun leven weer op orde te krijgen. Vaak wordt dit besproken met de huisarts, school, of een wijkteam. Jongeren met meervoudig probleemgedrag komen dan in aanmerking voor MDFT. Zij kunnen doorverwezen worden via de volgende kanalen:

  • Bureau Jeugdzorg
  • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Instellingen voor verslavingszorg
  • GGD
  • Huisartsen
  • Scholen

Om een jongere aan te melden voor een behandeling met Multidimensionele Familietherapie, kan contact opgenomen worden met een instelling in de buurt waar MDFT uitgevoerd wordt. Het MDFT-team van deze instelling zal kijken of de jongere in aanmerking komt voor MDFT en het traject eventueel verder oppakken.

Als andere trajecten onvoldoende geholpen hebben

Er zijn ook jongeren die bekend zijn bij Justitie. Vaak hebben zij al één of meerdere hulpverleningstrajecten gevolgd die niet of onvoldoende hebben geholpen. Vaak zijn deze jongere en hun ouders niet meer gemotiveerd weer een traject te starten. MDFT is dan hun laatste hoop.  Deze jongere worden vaak aangemeld via de volgende kanalen:

  • De kinderrechter kan een behandeling met MDFT opleggen als onderdeel van een vonnis of als voorwaarde voor schorsing van voorlopige hechtenis. Ook kan een gedragsbeinvloedende maatregel (GBM) opgelegd worden. Een GBM maakt het mogelijk een jongere nog sterker te ‘dwingen’ tot het ondergaan van de behandeling. MDFT is door het ministerie van Veiligheid & Justitie erkend als mogelijke interventie voor deze maatregel. Er zijn MDFT-instellingen die met het ministerie een contract en een betalingsovereenkomst hebben gesloten om deze gedragsbeïnvloedende maatregel uit te voeren.
  • Ook een jeugdreclasseringwerker die van de kinderrechter of de officier van justitie toezicht moet houden op een jongere kan een jongere doorverwijzen naar Multidimensionele Familietherapie. Dit kan ook een gezinsvoogd met reclasseringstaken zijn.
  • De Raad voor Kinderbescherming. Deze raad doet onderzoek en adviseert in juridische procedures. Daarnaast kan de Raad voor Kinderbescherming maatregelen en sancties voorstellen op strafrechtelijk gebied.
  • Door de Justitiële Jeugdinrichting waar de jongere verblijft. In de laatste fase van het verblijf en als voorbereiding op proefverlof kan de JJI MDFT aanvragen bij een externe zorginstelling. Deze behandeling is ambulant.

95% van de jongeren die starten met MDFT, rondt de behandeling met succes af!

De specialist in systeemgericht denken en werken!