MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Ik werk in het onderwijs

Vroegtijdig schooluitval voorkomen

Op iedere school zitten leerlingen die overmatig drinken, drugs gebruiken, veel spijbelen of andere gedragsproblemen vertonen. Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen de taak om dit tijdig te signaleren en de problemen goed in te schatten. Bovendien moeten scholen deze leerlingen op een goede manier begeleiden om ervoor te zorgen dat hun schoolcarrière niet stagneert en vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Een goede uitvoering van deze zorgtaken mag tegelijkertijd niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat docenten en mentoren niet in de rol van hulpverlener terecht komen. Zij  moeten zich kunnen blijven richten op hun primaire taak, namelijk kennisoverdracht. Dit kan alleen als de school de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft om deze twee taken te combineren. Leerlingen zijn dan verzekerd van goede zorg, goed onderwijs en daarmee een goed toekomstperspectief.

Ouderbetrokkenheid op school

Om leerlingen met probleemgedrag goed te kunnen helpen, is betrokkenheid van de ouders essentieel. Om te komen tot een oplossing, moet niet alleen gekeken worden naar het gedrag van de leerling zelf, maar ook naar de invloed die de ouders hebben. Ook de communicatie met ouders is dus van groot belang. Alleen door samen te werken met de leerling én de ouders kan probleemgedrag ook op lange termijn worden teruggebracht of zelfs helemaal verdwijnen.

Signaleren en motiveren

Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat de docent of mentor het probleem tijdig signaleert en op een positieve en motiverende manier het gesprek kan aangaan met de leerling én zijn of haar ouders. Hierbij moeten zij zelf de grens bewaken tussen de rol als docent en de rol als hulpverlener. Stichting Jeugdinterventies helpt schoolkrachten bij het bewaken van deze grenzen door hen anders te laten kijken naar leerlingen met probleemgedrag en hen handvatten te bieden waarmee ze deze leerlingen én hun ouders kunnen motiveren zelf te werken aan de problemen. Zo houdt de docent of mentor een meer begeleidende rol in plaats van een rol als hulpverlener.

Opleiding, advies en ondersteuning

Stichting Jeugdinterventies kan scholen op verschillende manieren ondersteunen bij een goede uitvoering van hun zorgtaken. De kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in de jeugdzorg, hebben we vertaald naar het onderwijs. Hoe kun je een zorgstructuur waarbij ouderbetrokkenheid centraal staat, consequent doorvoeren binnen de onderwijsinstelling? Hoe vertaalt zich dit naar bijvoorbeeld de samenwerking met ouders en de samenwerking tussen collega’s onderling? Hoe kunnen zij elkaar ondersteunen en scherp houden? En hoe kan een goede verbinding gemaakt worden tussen de onderwijsinstelling en de zorgaanbieders? Stichting Jeugdinterventies denkt graag met je mee om een passend antwoord te vinden op deze vragen.

Daarnaast hebben we de training ‘Samen verder op school’ ontwikkeld. Een unieke training om jouw collega’s op een goede manier om te laten gaan met hun zorgtaken. Het is mogelijk om deze training volledig op maat te maken, zodat hij naadloos aansluit op de problematiek die speelt bij de leerlingen binnen jouw organisatie en de kennis en vaardigheden die al in huis zijn.

De specialist in systeemgericht denken en werken!