Multidimensionele Behandeling (MDB)

Multidimensionele behandeling (MDb)

Een kortdurende systeemgerichte behandeling voor jongeren met gedragsproblemen, gebaseerd op de belangrijkste principes van MDFT

Veel behandelaren krijgen jongeren verwezen die te maken hebben met gedragsproblemen, zowel thuis als op school. Te denken valt aan bijvoorbeeld  agressief gedrag, het niet respecteren van grenzen van anderen en het opstandigheid t.a.v. regels. Vaak wordt dan gekozen voor een individuele behandeling, terwijl een meer systeem-/gezinsgerichte behandeling effectiever is. Uit de praktijk blijkt vaak dat behandelaren wel systeemgericht willen werken, maar vaak niet weten hoe dit aan te pakken. In gezinnen met deze problemen is het van belang dat de behandelaar leert om op een doelgerichte manier het hele systeem te beïnvloeden. Waar liggen de krachten, de mogelijkheden en hoe gaan we met blokkades om?

In deze cursus leert de behandelaar om potentiële krachtbronnen van het gezin aan te boren, negatieve patronen te stoppen en problemen voortaan op een constructieve manier op te lossen. Belangrijk hierbij is ook weer het vergroten van de liefde en betrokkenheid en het verbeteren van de relaties binnen het gezin.

Doelen

Doel van MD-b is verandering aanbrengen op de verschillende domeinen van het gezin, waardoor de gezinsleden meer verbinding krijgen door middel van een andere manier van communiceren en op een constructieve manier problemen samen op te lossen.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een vermindering van probleemgedrag van de aangemelde jongere en tot verbetering van het functioneren van het gezin.

Aan het eind van de cursus zijn de volgende doelen behaald:

 • De deelnemers kennen de basisprincipes van systeemtherapie en specifiek van MDFT en kunnen deze toepassen in de dagelijkse praktijk
 • De deelnemers hebben concrete handvatten om aangemelde problematiek van een kind of jongere via systeem-/gezinstherapie te behandelen met behulp van een semi-geprotocolleerd programma, afgeleid van MDFT

Feedback van recente deelnemers:

“Deze training geeft duidelijke handvatten die je kan gebruiken in de spreekkamer en het coachen van gezinswerkers.”

“De training heeft mij zeker handvatten meegegeven hoe dingen in de praktijk aan te pakken en met welke blik te kijken naar een casus.”

“Veel punten om zo mee te kunnen nemen in lopende behandelingen . Inspiratie wat betreft visie op behandeling.”

Inhoud

Tijdens de cursus wordt een gefaseerd gesprekken model aangeleerd, waarin de behandelaar gebruik maakt van systeem-/gezinsgerichte interventies.

De cursus geeft antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe leid/voer je een (eerste) gezinsgesprek/familiegesprek?
 • Hoe motiveer je gezinsleden om gezinsgericht te werken in plaats van individueel?
 • Hoe behandel je ‘kind’-factoren in een systemische context?
 • Hoe bespreek je met ouders gedrag van een jongere dat een gevolg is van de spanning tussen de ouders?
 • Hoe versterk je de onderlinge band tussen ouders en jongere
 • Hoe breng je ‘pijn uit het verleden’ ter sprake binnen de context van het gezin?
 • Wat doe je als een ouder in het bijzijn van een kind afgeeft op de andere ouder?
 • Hoe buig je situaties om waarin de ouders denken dat alles aan het kind ligt?
 • Hoe maak je gebruik van de gezonde krachten in gezinnen?
 • Hoe maak je ruimte in het gezinssysteem voor het eigen verhaal van de jongere?

10 gesprekken model

*Onder sessies worden gezinssessies verstaan, waarbij er voorbereidende sessies met jongere, ouders mogelijk zijn.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, systeem-/gezinstherapeuten en kinderpsychiaters die met jeugd en jongvolwassenen werken met gedragsproblemen; zij willen meer systeemgericht willen werken door middel van praktische handvatten vanuit de ‘evidence based’ behandeling van MDFT.

De cursus is ook geschikt voor HBO+, voor meer informatie, neem contact met ons op.

Doelgroep waarop de cursus zich richt

Jongeren van 10 – 23 en hun gezinsleden met problemen op meerdere levensgebieden, externaliserende gedragsproblematiek, zoals overtreden van regels en afspraken, verbaal en fysiek geweld, middelengebruik, schoolproblemen e.d.

Opbouw opleiding Multidimensionele behandeling

De cursus bestaat uit thuis (online) bestuderen van literatuur en voorbereiden door middel van toetsvragen, uitvoeren van opdrachten en aan de hand van een (eigen) casus de stof toe te passen.

In 3 cursusdagen wordt er verdieping van de theorie aangeboden en zal de nadruk liggen op de vertaling van de theorie naar de praktijk. Door middel van het samen bekijken van videomateriaal en model-leren worden technieken gedemonstreerd die vervolgens actief worden geoefend. Na de eerste lesdag hebben de deelnemers al handvatten om het model in de praktijk te brengen. Door middel van het maken van (audio) opnamen van deze gesprekken en het bespreken hiervan in de lesdagen worden de technieken verder getraind.

Docenten

De docenten hebben uitgebreide en jarenlange ervaring in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en forensische en verslavingszorg.

Beiden zijn ook MDFT-trainer bij Stichting JeugdInterventies (SJI)

Drs Kees Mos, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut/-supervisor

Drs Rinske Lycklama à Nijeholt, gz-psycholoog

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij: VGCt

Accreditatie toegekend:

 • NVRG: 18 punten
 • Registerplein: 30 punten
 • NIP/ NVO: K&J/OG- diagnostiek: 2 punten; K&J/OG behandeling: 6,5 punten; K&J/OG herregistratie: 18 punten
 • FGcP: 22 punten
 • SKJ: 27 punten

 

Multidimensionele Behandeling

MDB

Maximaal 15

3 dagen

€ 2.000

Een kortdurende systeemgerichte behandeling voor jongeren met gedragsproblemen, gebaseerd op de belangrijkste principes van MDFT (Multidimensionele Familietherapie)

Tijdens de 3-daagse cursus wordt een gefaseerd gesprekken model aangeleerd, waarin de behandelaar gebruik maakt van systeem-/gezinsgerichte interventies. De cursus bevat o.a.

 • eLearning ter voorbereiding
 • 2 live trainingsdagen en een terugkomdag
 • Bespreken van audio opname

Accreditatie:

NIP: 28 punten

NVGR: 18 punten

Registerplein: 30 punten

SKJ: 27 punten

 

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij: