Multidimensionele Behandeling (MDB)

Multidimensionele behandeling (MDb)

Gezinsbehandeling gebaseerd op MDFT

In gezinnen met problemen is het van belang dat de behandelaar leert om op een doelgerichte manier het hele systeem te beïnvloeden. Waar liggen de krachten, de mogelijkheden en hoe gaan we met blokkades om? Uit de praktijk blijkt vaak dat behandelaren wel systeemgericht willen werken, maar vaak niet weten hoe dit aan te pakken. Wij zien het als de taak van de behandelaar om potentiële krachtbronnen van het gezin aan te boren, negatieve patronen te stoppen en problemen voortaan op een constructieve manier op te lossen. Belangrijk hierbij is ook weer het vergroten van de liefde en betrokkenheid en het verbeteren van de relaties binnen het gezin.

Doelen

Doel van MDb is verandering aanbrengen op de verschillende domeinen van het gezin, waardoor de gezinsleden meer verbinding krijgen door middel van een andere manier van communiceren en op een constructieve manier problemen samen op te lossen. Aan het eind van de cursus zijn de volgende doelen behaald:

 • De deelnemers kennen de basisprincipes van systeemtherapie en specifiek van MDFT en kunnen deze toepassen in de dagelijkse praktijk
 • De deelnemers hebben concrete handvatten om aangemelde problematiek van een kind of jongere via systeem /gezinstherapie te behandelen met behulp van een semi­geprotocolleerd programma, afgeleid van MDFT

Inhoud

Tijdens de cursus wordt een 10 gesprekken-model aangeleerd, waarin de behandelaar gebruik maakt van systeem­/gezinsgerichte interventies. De cursus geeft antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe leid/voer je een (eerste) gezinsgesprek/familiegesprek?
 • Hoe motiveer je gezinsleden om gezinsgericht te werken in plaats van individueel?
 • Hoe behandel je ‘kind’-factoren in een systemische context?
 • Hoe bespreek je met ouders gedrag van een jongere dat een gevolg is van de spanning tussen de ouders?
 • Hoe breng je ‘pijn uit het verleden’ ter sprake binnen de context van het gezin?
 • Wat doe je als een ouder in het bijzijn van een kind afgeeft op de andere ouder?
 • Hoe buig je situaties om waarin de ouders denken dat alles aan het kind ligt?
 • Hoe maak je gebruik van de gezonde krachten in gezinnen?
 • Hoe maak je ruimte in het gezinssysteem voor het eigen verhaal van de jongere?

De opzet is het 10-gesprekken model in 3 fases

*Onder sessies worden gezinssessies verstaan, waarbij er voorbereidende sessies met jongere, ouders mogelijk zijn.

Voor wie is de cursus?

Psychologen, orthopedagogen die met jeugd en jong volwassenen werken en meer systeemgericht willen werken door middel van praktische handvatten vanuit de ‘evidence based’ behandeling van MDFT. We denken met name aan psychologen en orthopedagogen die in de GGZ en eerste lijn werken. Vereisten therapeut: universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog.

Doelgroep waarop de cursus zich richt

Jongeren van 12 – 20 jaar en hun gezinsleden met problemen op meerdere levensgebieden, externaliserende gedragsproblematiek, zoals overtreden van regels en afspraken, verbaal en fysiek geweld, middelengebruik, schoolproblemen e.d.

Aanmelden


Opbouw MDFT-Basis opleiding

De cursus bestaat uit zelfstudie van literatuur en voorbereiding door middel van toetsvragen, bekijken van filmmateriaal en aan de hand van een (eigen) casus de stof toe te passen. In 3 cursusdagen wordt er verdieping van de theorie aangeboden en zal de nadruk liggen op de vertaling van de theorie naar de praktijk. Door middel van het samen bekijken van videomateriaal en model-leren (trainers doen het voor) worden technieken gedemonstreerd die vervolgens actief worden geoefend. Na de eerste lesdag hebben de deelnemers al handvatten om het model in de praktijk te brengen. Door middel van het maken van (audio) opnamen van deze gesprekken en het bespreken hiervan in de lesdagen worden de technieken verder getraind.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij: NVRG, VGCt, NIP (kinder- en jeugdpsycholoog), NVO (generalist), FGzP

Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij