Jaarverslag 2018

Organisatie en bestuur

Organisatie ontwikkeling

2018 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan 2018-2020. In dit plan zijn de strategische doelen van 2018-2020 opgenomen.

Deze doelen zijn:

 1. Versterken van de wendbaarheid van de organisatie.
 2. Ontwikkelen van een innovatief (product) aanbod wat aansluit bij de wensen en behoefte van de markt.
 3. Vergroten van de Europese groei van SJI.
 4. Implementeren van fondsenwerving binnen SJI.
 5. Vergroten naamsbekendheid SJI en haar aanbod.

Deze strategische doelen zijn begin 2018 vertaald binnen de verschillende afdelingen van SJI, uitgewerkt in werkdoelen en deze weer vertaald naar persoonlijke doelen van de medewerkers.

Begin 2018 moest een nieuwe balans gevonden worden t.a.v. de nieuwe organisatie -en vergaderstructuur. Alle veranderingen, de financiële druk om goed te presteren, personeelswisselingen, alle voorbereidingen en uitvoering van de jubileumviering, het nog niet hebben van een nieuwe agreement met MDFT Intl., hebben een weerslag gehad op het team. Er is heel hard gewerkt om alle doelen voor dit jaar te verwezenlijken en geconcludeerd kan worden dat de doelen van 2018 behaald zijn. Dit is een enorme prestatie van het team geweest.

Dit jaar was een spannend financieel jaar gezien de negatieve cijfers van 2017 en het moest echt beter in 2018. Gelukkig is dat gelukt. Aan de cijfers die in hoofdstuk 6 gepresenteerd worden is zichtbaar dat de omzet sterk gestegen is met 25,1% en SJI mooie resultaten behaald heeft om een stap te maken richting zwarte cijfers.

Personeel en organisatie

Organogram per 31 december 2018

Medewerkers

In 2018 is de samenstelling van het team van SJI gewijzigd.

In dienst:

 • Per 14 februari – mevrouw M. Jayn
 • Per 20 april – mevrouw C. Ris
 • Per 9 juli – mevrouw J. Rivers
 • Per 3 september – mevrouw S. Scholma
 • Per 3 oktober – mevrouw B-B. Kruit

Uit dienst:

 • Per 1 maart – de heer M. Duindam
 • Per 1 juni – mevrouw M. Aarts
 • Per 1 oktober – mevrouw M. van der Wel
 • Per 31 december – mevrouw A. Pasma (vanaf 11 oktober 2018 vertrokken)

Governance en bestuur

De eenhoofdige Raad van Bestuur wordt gevormd door de Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder bestuurt SJI en heeft eindverantwoordelijkheid voor de leiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten; onder toezicht van de Raad van Toezicht. Die is belast met het integraal toezicht houden op het beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal wijzigingen gekend en ziet er eind 2018 als volgt uit:

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de Raad van Toezicht www.stichtingjeugdinterventies.nl

Wisseling samenstelling Raad van Toezicht

In 2018 hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden.

Afgetreden per 1 januari 2018

De heer E. van den Berg

Toegetreden per 1 april 2018

De heer O. Griffioen

De heer R. Treffers

Scheiding toezicht, bestuur en uitvoering

SJI maakt een heldere scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en verantwoorden. De principes van goed bestuur zijn verankerd in het bestuursmodel. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en geeft de organisatie richting. De Raad van Toezicht is belast met het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht is vanaf 2018 vier keer gaan vergaderen. De Raad van Bestuur legt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening volgens een vaste vergaderstructuur ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Daarnaast agendeert de Raad van Toezicht onderwerpen naar inzicht en actualiteit en de thema’s kwaliteit en bedrijfsvoering komen aan de orde. De Directeur-Bestuurder woont de meeste vergaderingen bij.

Ieder jaar vindt een evaluatie van de Directeur-Bestuurder plaats met de Raad van Toezicht.