Jaarverslag 2016

Onze activiteiten

Opleiding MDFT Nederland

Teams, therapeuten en supervisors

Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2016 twee opleidingsrondes gestart. Eén in februari en één in oktober. In totaal zijn er 43 therapeuten gestart met de opleiding MDFT.

Soort opleiding MDFT-therapeut MDFT- supervisor B-gecertificeerd therapeut naar supervisor Totaal aantal cursisten
Februari 18 3 21
Oktober 17 5 22

Op 6 oktober 2016 hebben 62 cursisten hun certificaat gehaald:

Certificaat behaald Aantal
MDFT-therapeut A 28
MDFT-supervisor A 6
MDFT-therapeut B 22
MDFT-therapeut A 6

Instellingen

In 2016 is één instelling gestopt met MDFT. Reden hiervoor is het uitvallen van therapeuten door o.a. ziekte. Er is geen vervanging gevonden voor deze therapeuten. Daarom is binnen de instelling besloten te stoppen met MDFT en voorrang geven aan andere interventies.

Eind 2016 is contact gelegd met een instelling in Amsterdam. Deze instelling heeft aangegeven in 2017 te willen starten met een MDFT-team. Daarnaast heeft een instelling uit de regio Emmeloord contact opgenomen met SJI. Ook zij willen overleggen over de mogelijkheden van het opzetten van een nieuw team. Deze contacten bieden de kans om in twee regio’s waar MDFT minder is vertegenwoordigd, MDFT te kunnen aanbieden. Dit zorgt voor een betere landelijke dekking van MDFT in Nederland. Beiden contacten worden verder opgepakt in 2017.

Opleiding buitenland

Frankrijk

Onder leiding van O. Phan zijn drie nieuwe teams gestart:

 • team Dijon
 • team Lille
 • team PJJ (PJJ=franse JJI)

De supervisors van deze teams zijn B-gecertificeerde MDFT therapeuten.

Zwitserland

Bij Fondation Phénix is in juni 2016 een nieuwe therapeut gestart. Een al gediplomeerde therapeut is tegelijkertijd met de opleiding tot supervisor gestart.

Finland

Op 1 januari 2016 hebben drie therapeuten en één supervisor van het Helsinki University Hosp./Dept of Adolescent Psychiatry het B-certificaat behaald. Deze certificaten zijn in juni 2016 uitgereikt tijdens een werkbezoek van SJI aan Finland. Daarnaast heeft het team een licentie ontvangen om MDFT te mogen uitvoeren. Deze licentie is ingegaan op 1 januari 2016.

Eksote heeft als eerste organisatie in Finland een service-overeenkomst afgesloten. SJI hoopt dat andere organisaties zullen volgen. Als er meer organisaties een service-overeenkomst afsluiten, kan SJI een aantal centrale bijscholingsdagen organiseren zoals een Masterclass, Managersdag en een Boosterdag. Dit komt de kwaliteit van MDFT ten goede.

Er zijn diverse activiteiten ondernomen om de start van een nieuwe opleidingsronde mogelijk te maken. De nieuwe groep zou moeten starten in het eerste kwartaal van 2017. Deze activiteiten zijn:

 • Benaderen van een aantal mogelijke ambassadeurs. Deze ambassadeurs wordt gevraagd mee te denken hoe het gedachtengoed van MDFT verder verspreid kan worden in Finland. Het uiteindelijke doel is om op deze manier meer bekendheid te generen en daarmee meer business. Rond de zomer van 2016 zijn 2 ambassadeurs ‘aangesteld’. Eén therapeut van de instelling Jyväskylä en één therapeut van de instelling Eksote. Er wordt nog nagedacht over uitbreiding van het aantal ambassadeurs. De ambassadeurs worden niet betaald voor de activiteiten die ze ondernemen. Wel mogen ze op kosten van SJI eens per jaar in het voorjaar deelnemen aan een boosterdag met Dr. G. Dakof zodat ze goed aangehaakt blijven en los van een eventuele service-overeenkomst iets extra’s krijgen voor alles wat ze ondernemen.
 • Verschillende werkbezoeken van SJI aan bestaande en nieuwe organisaties in Finland.
 • Organisatie van een kleine werkconferentie bij Lappeenranta (november 2016) om de bekendheid van MDFT te vergroten. Er waren zo’n 25 deelnemers. Met name de organisatie Savonlinna was erg enthousiast over MDFT.

Estland

In 2016 hebben 17 cursisten hun certificaat A gehaald (4 supervisors en 13 therapeuten). Daarnaast zijn 5 teams bezig met het tweede jaar (therapeut B). Zij ronden deze opleiding af in april 2017.

Eind 2016 heeft het ministerie van justitie in Estland aangegeven nieuwe therapeuten te willen opleiden in 2017. Dit willen ze doen door óf een nieuw team op te leiden die zich meer gaat richten op de gesloten jeugdzorg óf door individuele therapeuten op te leiden en deze onder de bestaande organisaties te laten vallen. In 2016 is nog niet besloten welke optie gekozen wordt.

In november 2016 is een deel van het “prison team” op bezoek geweest in Nederland om een bezoek te brengen aan SJI en Teylingereind om te zien en horen hoe in Nederland de gesloten setting (jeugddetentie) is ingericht. Naar aanleiding van dit bezoek gaan in Estland keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inkoop van de opleiding MDFT. Daarnaast wil het ministerie ook graag een aantal eendaagse trainingen inkopen. Hierbij wordt gedacht aan thema’s als: “lastige ouders”, LVB, 5e dimensie (in geslotenheid). Deze trainingen worden door SJI op maat gemaakt om in 2017 te kunnen geven.

Licenties en serviceovereenkomsten

Nederland

Licenties en serviceovereenkomsten Nederland 2016
Aantal instellingen met licentie 24
Aantal teams met licentie 31
Aantal teams met serviceovereenkomst 30*
*bij 24 instellingen

In Nederland zijn er 24 instellingen die met MDFT werken (30 MDFT-teams). Alle instellingen hebben een service-overeenkomst afgesloten met SJI. Binnen deze overeenkomst valt:

 • Deelname aan de jaarlijkse Masterclass door het gehele team
 • Deelname Intercollegiaal overleg voor supervisor (1x per jaar)
 • Jaarlijks werkbezoek in de vorm van een training, afgelegd door een trainer
 • Deelname aan jaarlijkse Managersdag door supervisors

Buitenland

Licenties en serviceovereenkomsten buitenland 2016
Aantal licenties Finland 5
Aantal licenties Duitsland 2
Aantal licenties Frankrijk 0
Aantal licenties Zwitserland 1
Aantal licenties België 1
Aantal serviceovereenkomsten België 1

Er zijn in 2016 geen nieuwe serviceovereenkomsten gesloten in het buitenland.

Deskundigheidsbevordering en professionalisering

Masterclass 2016
Aantal deelnemers 113
Gemiddeld cijfer evaluatie 7,8

MDFT Masterclass

In oktober 2016 is de jaarlijkse Masterclass georganiseerd. Het thema was ‘Ooit een normaal mens gezien? De relatie tussen MDFT en psychiatrie’. Dit thema is uitgewerkt in een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend is een presentatie gegeven door mw. drs. Lies Wenselaar. Samen met een ervaringsdeskundige heeft zij verteld over KOPP/KVO. In de middag kon men kiezen tussen vier interactieve workshops:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Borderline
 • Angst/depressie

Boosterdagen

In april 2016 zijn boosterdagen gehouden voor supervisors en trainers. Deze zijn geleid door Dr. G. Dakof, MDFT trainer en oprichtster van MDFT International (Verenigde Staten) verbonden aan de universiteit van Miami. Daarnaast gaf zij leiding aan het Intercollegiaal Overleg. Dit overleg is opgenomen in de service-overeenkomst en is een studiedag voor B-gecertificeerde supervisors.

Managersdag

In september is er een Managersdag georganiseerd. Deze managersdag had een andere vorm dan voorgaande jaren. Hiervoor is de input gebruikt die naar voren is gekomen uit het klanttevredenheidsonderzoek dat eerder in het jaar is gehouden.

Het thema van de Mangersdag was ‘Hoe gaat u om met het inkoopbeleid van de gemeente?’. De Managersdag is bezocht door 19 personen van 9 instellingen. Zij waardeerden de Managersdag met een 7,5.

Intercollegiaal Overleg voor MDFT supervisors

Intercollegiaal overleg
Aantal deelnemers 15
Gemiddeld cijfer evaluatie 7,8

Tijdens het Intercollegiaal overleg hebben supervisors uit verschillende instellingen filmopnames laten zien van een supervisorsessie. Daarnaast is er actief in groepjes gewerkt. De uitkomsten hiervan zijn plenair besproken met hierbij ook een terugkoppeling van Dr. G. Dakof.

Module MDFT-LVB

Module MDFT-LVB
Voorjaar 2016 8
Najaar 2016 6
Gemiddeld cijfer evaluatie 8,8

 

De module MDFT-LVB is in 2016 twee keer gegeven. Deze module kan gevolgd worden door MDFT-therapeuten of –supervisors die in het bezit zijn van hun B-certificaat. Dit is slechts een beperkte doelgroep. In totaal is deze module gevolgd door 14 MDFT-therapeuten/supervisors. De deelnemers hebben de module beoordeeld met 8,8.

Training gezinsgericht werken in residentiële of JeugdzorgPlus instellingen (nog in pilot fase)

In 2016 is gestart met het trainen van de module gezinsgericht werken (GGW) voor twee leefgroepen van de Woodbrookers, de Jeugdzorgplus-instelling van Jeugdhulp Friesland. Een aantal Jeugdzorgplusinstellingen hebben de 2 modules voor kort- en langverblijf binnen JJI voor de Jeugdzorgplus samengevoegd tot één module. Deze module is ook toepasbaar voor andere residentiële instellingen. De trainingen worden erg gewaardeerd en zijn de start voor een proces waarbij deze instellingen ouders meer en beter betrekken.

Aanbod scholen

In 2016 is geïnvesteerd de acquisitie voor het aanbod voor scholen. In mei is een nieuwe Acquisitie- & Implementatiemanager gestart. Deze nieuwe medewerker heeft veel tijd geïnvesteerd in marktonderzoek, het bepalen van een strategie en het uitbreiden van het netwerk van Stichting Jeugdinterventies binnen deze markt. Daarnaast is binnen SJI het aanbod voor het onderwijs verder aangescherpt en is deelgenomen aan een aantal congressen en informatiemarkten. Dit alles heeft erin geresulteerd dat eind 2016 de eerste trainingen binnen het onderwijs verkocht zijn. Deze trainingen worden gegeven in 2017.

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)

In 2015 is SJI van start gegaan met de onderhandeling over de mogelijke overname van de interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB). Dit is een succesvolle preventieve interventie die in Nederland is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. AJB heeft als primair doel het voorkomen van een criminele ontwikkeling bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze groep jongeren wordt hoofdzakelijk bereikt via scholen voor middelbaar onderwijs zoals VMBO scholen. Inmiddels hebben meer dan 8000 jongeren deelgenomen aan één van de clinics van AJB en hebben hierdoor meer dan 1000 jongeren de weg naar een sportvereniging gevonden. De deelnemende sportverenigingen zijn ondersteund bij het succesvol begeleiden van deze jongeren zodat zij lid van de vereniging blijven en een gezond sociaal netwerk opbouwen en meer pro-sociaal gedrag gaan vertonen. Begin 2016 heeft SJI een voorstel ingediend samen met het NOC*NSF de interventie AJB over te nemen. Halverwege 2016 kwam het Ministerie van Veiligheid en Justitie tot de conclusie dat zij eigenaar wilde blijven van AJB en is een nieuwe onderhandelingspartner (Laureus) bij de onderhandelingen aangesloten. Eind 2016 hebben we geconcludeerd dat de samenwerking op een andere manier ingevuld zou moeten worden. Laureus zal uitvoerder worden van AJB. SJI zal ondersteuning bieden t.a.v. kwaliteitswaarborging. Begin 2017 zal daar verder invulling aangegeven worden.