Jaarverslag 2018

Ons verhaal

De kern van ons verhaal is dat wanneer er sprake is van probleemgedrag bij jongeren (spijbelen, drugs en/of alcoholgebruik, game verslaving, criminaliteit, psychische stoornissen) dit zich nooit alleen ontwikkelt vanuit de jongere zelf. De omgeving, zijn/haar gezin, school, milieu, vriendengroep, etc., heeft invloed gehad op het ontstaan van dit probleemgedrag. Dit systeem rondom de jongere heeft daarmee ook invloed op het oplossen ervan. Daarom worden de verschillende domeinen rondom de jongere meegenomen in de behandeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is het herstellen en versterken van onderlinge emotionele banden.

Dit is de kern van ons systemisch denken, onze MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) methodiek.

Onze missie en visie

Missie Stichting Jeugdinterventies

Stichting Jeugdinterventies (SJI) wil probleemgedrag bij jongeren voorkomen of verminderen, zodat zij goed kunnen functioneren thuis, op school, op hun werk en in hun vrije tijd. Zij doet dit ondermeer door:

 • Het bevorderen en verspreiden van de interventie MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) door het opleiden van therapeuten/professionals in o.a. jeugdzorg nationaal en internationaal. MDFT gaat ervan uit dat niet alleen de jongere zelf maar ook zijn omgeving invloed heeft op het gedrag. Denk hierbij aan het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding. De omgeving van de jongere wordt daarom betrokken en gemotiveerd om samen te werken aan een oplossing. Zo wordt probleemgedrag verminderd of verdwijnt het zelfs helemaal.
 • Het verzorgen van deskundigheidsbevordering van en ondersteuning aan professionals binnen en buiten jeugdzorg die werken met jongeren met (zich ontwikkelend) probleemgedrag.

Onze visie

De ambitie van SJI is om steeds een stapje dichter bij de realisatie van de missie te komen. De komende jaren wil SJI MDFT en het daarbij aansluitende productaanbod in Nederland en Europa verder uitbreiden. Het productaanbod moet goed aansluiten bij de markt en van kwalitatief hoog niveau zijn.

SJI is een organisatie die sterk afhankelijk is van externe factoren, niet alleen in Nederland, maar ook op Europees niveau spelen deze factoren een grote rol. Het is daarom belangrijk dat de organisatie ontwikkelingen op economisch, sociologisch, technisch en politiek gebied in de gaten houdt, er kennis van neemt en erop anticipeert. Daarbij is het belangrijk dat SJI haar focus vasthoudt, van haar eigen kracht uitgaat, haar onderscheidend vermogen sterk etaleert en haar gedachtegoed – de evidence-based methode MDFT – koestert en verspreidt.

Ons uitgangspunt

Hoe werkt het systemisch denken en handelen?

Zoals eerder beschreven gaat het om een andere manier van kijken naar probleemgedrag van jongeren. Niet alleen naar de jongere maar ook naar zijn/haar systeem eromheen.

We kennen vier leefdomeinen die een rol spelen:

 • Ouders/gezin
 • School
 • Vrijetijdsbesteding
 • Maatschappelijke omgeving/ Gemeente

Al deze domeinen worden tijdens de MDFT-behandeling in kaart gebracht en meegenomen in de behandeling individueel met de jongere, tijdens gezinsessies, tijdens bijvoorbeeld een sporttraining. Alle personen vanuit het netwerk van de jongere die een positieve invloed (kunnen) hebben, doen mee in het vinden van een oplossing vanuit een goede sterke emotionele band met de jongere. Hiernaast werkt MDFT aan het versterken van het gezinssysteem; herstel van onderlinge emotionele banden, versterken van de rol van de ouder(s) en hierdoor het versterken van de kracht om zelfstandig, met elkaar problemen aan te kunnen.

Deze systeemgerichte benadering is daarom het uitgangspunt bij alles wat SJI doet.

Ons aanbod

Het aanbod van SJI richt zich op het trainen en opleiden van hulpverleners en professionals die werken met adolescenten en jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar.  Dit kan binnen de gespecialiseerde jeugdzorg zijn, binnen JJI’s, Jeugdzorg+ instellingen, residentiële groepen (24 uurs behandeling) binnen de jeugdzorg maar ook buiten de jeugdzorg binnen het voortgezet onderwijs, maatschappelijke organisaties die werken met jeugdigen, sportverenigingen, noem maar op.

 • De Europees erkende en bewezen effectieve interventie MDFT: opleiding voor teams, individuele therapeuten en supervisors.
 • Follow up module LVB voor al opgeleide MDFT-therapeuten.
 • De samen met de Academische Werkplaats voor risicojeugd ontwikkelde werkwijze GGW (gezinsgericht werken). Een werkwijze vanuit het systeemgerichte denken en handelen, binnen residentiële groepen (gesloten en open) in de gespecialiseerde jeugdzorg.
 • De modules Groepsdynamica, ouderbetrokkenheid en Probleemgedrag voor onderwijsinstellingen.
 • Intervisie begeleiding binnen het voortgezet onderwijs.
 • Het op inhoud professionaliseren van de projectleiders en hoofdtrainers van de interventie “Alleen jij bepaalt wie je bent” (AJB), ontwikkelt vanuit het ministerie van Justitie. SJI traint in pedagogische vaardigheden vanuit het systemisch denkkader.

Hiernaast biedt SJI ook:

 • Advies en ondersteuning bij de implementatie van MDFT binnen instellingen.
 • Binnen het voortgezet onderwijs biedt SJI-advies, training en ondersteuning ter voorkoming of ter begeleiding van jongeren met allerlei probleemgedrag, ook met een licht verstandelijke beperking (LVB).
 • Advies, training en ondersteuning op maat bij systeemgericht denken en werken voor gemeenten en/of verwijzers.

Ook levert SJI een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de haar toevertrouwde interventies te monitoren, ontwikkelen en verbeteren.