Jaarverslag 2016

Ons verhaal

Sommige jongeren zitten zo in de knel dat het ten koste gaat van henzelf en zij probleemgedrag gaan vertonen. Hierbij kan het gaan om verslaving, spijbelen, criminaliteit en/of uitingen van psychische stoornissen. Dit kan ervoor zorgen dat het toekomstperspectief van de jongere verslechtert, met alle gevolgen van dien. Met name voor de jongere zelf. Stichting Jeugdinterventies (SJI) vindt het belangrijk dat deze jongeren op een goede manier geholpen en begeleid worden zodat zij een leven kunnen leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs verdwijnt. Om dit te realiseren verzorgt SJI deskundigheidsbevordering in diverse vormen. Hierbij richt SJI zich op professionals binnen jeugdzorg, onderwijs en gemeenten, die werken met deze jongeren.

Ons uitgangspunt

Het gedrag van jongeren wordt beïnvloed door verschillende factoren op 4 leefdomeinen:

 • De jongere zelf
 • De ouders
 • Het gezin
 • Vrijetijdsbesteding

Deze verschillende leefgebieden staan met elkaar in verbinding. Een gekozen oplossing op het ene domein, hoeft op een ander domein niet werkbaar te zijn. Op lange termijn wordt het voor de jongere dan lastig om dit vol te houden. Het is dan ook belangrijk om de hele omgeving (het systeem) te betrekken bij het veranderen van het gedrag van de jongere. Alleen dan is het mogelijk het gedrag ook op lange termijn te veranderen en kan de jongere weer op een positieve manier deelnemen aan de maatschappij, beter functioneren op school, werk en bij vrijetijdsbesteding. Deze systeemgerichte benadering is daarom het uitgangspunt bij alles wat SJI doet.

Ons aanbod

Het aanbod van SJI richt zich op hulpverleners en professionals die werken met adolescenten en jong volwassenen tussen 12 en 23 jaar. Bij het ontwikkelen en samenstellen van ons aanbod hantereren we de volgende uitganspunten:

 • SJI werkt met bewezen effectieve methodes (evidence-based) of onderneemt actie om de door haar uitgevoerde interventies naar deze status te leiden.
 • Om probleemgedrag te verminderen of te laten verdwijnen is betrokkenheid van en samenwerking met ten minste een van de ouders van essentieel belang.
 • Er wordt gekeken naar alle domeinen waarop de jongeren zich begeeft en daar waar nodig worden deze leefdomeinen betrokken bij het zoeken naar en werken aan een oplossing.
 • Er wordt altijd uitgegaan van de kracht van de jongere zelf en wat er goed gaat. Hoe kan de jongere dit gebruiken om kansen te benutten voor zijn of haar toekomst?
 • Om de jongeren en hun omgeving blijvend te motiveren hun gedrag te veranderen, is het van belang dat de hulpverleners/begeleiders hen op een positieve manier benaderen.
 • SJI werkt in de gehele keten, zowel met preventieve als curatieve interventies.

Alle producten en diensten die wij ontwikkelen en aanbieden, moeten voldoen aan deze uitganspunten. Hierbij zoeken wij waar mogelijk samenwerking en met externe partijen zoals de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd en diverse Jeugdzorginstellingen.

Ons huidige aanbod ziet er als volgt uit:

 • Europese opleiding erkende interventie MDFT
 • Advies over en ondersteuning bij een systeemgerichte benadering van jongeren met probleemgedrag
 • Advies en ondersteuning bij de implementatie van erkende interventies door instellingen
 • Advies, training en ondersteuning ter voorkoming van of bij behandeling van jongeren met allerlei probleemgedrag, ook met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Advies, training en ondersteuning bij gezinsgericht werken voor residentiële instellingen en JeugdzorgPlus
 • Advies, training en ondersteuning bij systeemgericht denken en werken voor scholen, gemeenten en/of verwijzers (aangepast per doelgroep)

Daarnaast levert SJI een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de haar toevertrouwde interventies te monitoren, ontwikkelen en verbeteren.

Ons meerjarenplan

Om de algemene doelstelling van SJI te kunnen realiseren, is in 2013 een meerjarenplan 2013 – 2016 gemaakt. In dit plan zijn de volgende subdoelen opgenomen:

 • SJI (in het verleden beter bekend als MDFT Academie) naar buiten toe presenteren als SJI
  Cursusaanbod uitbreiden
 • Actiever richten op het verkopen van bestaande cursussen en trainingen
 • MDFT opleidingstak verder uitbreiden in Europa – MDFT verspreiden in Europa
 • Positie op de markt versterken door met andere organisaties samen te werken of samen te gaan

Het cursusaanbod is in de afgelopen jaren uitgebreid met verschillende trainingen die aansluiten bij de vraag uit de markt, naadloos aansluiten bij de omgeving waar een jongere of het gezin zich in begeeft en daarnaast de positie van SJI versterken. SJI heeft een gezicht gekregen en wordt steeds beter en vaker als zodanig herkend. Echter, net als de overige doelen die SJI zich in het meerjarenplan heeft gesteld is ook het zorgen voor meer naamsbekendheid nog steeds volop in ontwikkeling en actueel. Daarom zullen de doelen die nog niet volledig gerealiseerd zijn, opgenomen worden in het meerjarenplan 2017 – 2020 voor doorontwikkeling en fine-tuning.