Jaarverslag 2017

Onderzoek en publicaties

Net als voorgaande jaren is SJI betrokken bij een aantal onderzoeken naar de effectiviteit van MDFT. Daarnaast zijn er verschillende artikelen en onderzoeken gepubliceerd.

Onderzoek

De bestendiging van MDFT-teams

In de zomer van 2015 is gestart met een onderzoek naar de bestendiging en het voortbestaan van MDFT-teams. MDFT International (Miami) voert dit onderzoek uit met inbreng van gegevens van SJI.

De gegevens voor Noord-Amerika en Europa zijn in één bestand verzameld. De eerste indruk is dat MDFT-teams opmerkelijk lang bij elkaar blijven en dat als een team stopt, dit vaak wordt veroorzaakt door factoren die buiten het team liggen. Definitieve resultaten moeten nog gepubliceerd worden. MDFT International werkt op dit moment aan de afronding van dit artikel.

Onderzoek ZonMw naar werkzame bestanddelen van gezinstherapieën

Het UMCG, NJI, Praktikon, Radboud Universiteit Nijmegen en de RuG doen onderzoek naar de werkzame bestanddelen die onderdeel uitmaken van interventies gericht op zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen. Hiervoor worden acht gezinsinterventies die in literatuurstudies hun effect bewezen hebben, beoordeeld op werkzame bestanddelen. Een van de interventies is MDFT. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de meest effectieve werkzame bestanddelen van deze therapieën. Een aantal jeugdhulpverleningsinstellingen die MDFT bieden, zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.

De pilot van het onderzoek is afgerond en de inclusie van gezinnen voor het hoofdonderzoek is in volle gang. Per maart 2018 zijn er 372 gezinnen geïncludeerd, verdeeld over de acht interventies. MDFT doet goed mee en staat op de derde plaats voor wat betreft het leveren van inclusies en data. De inclusie van nieuwe gezinnen loopt nog tot juni 2018. De planning is dat in juni 2019 het verzamelen van data voltooid zal zijn. De data wordt dan verwerkt in het schrijven van publicaties.

SJI neemt nog steeds deel in de communicatie overleggen met onderzoekers en kenniscentra. Deze vinden één keer in de zes maanden plaats.

MDFT IGD Study (Internet Gaming Disorder)

H. Rigter, P, Nielsen, O. Phan en H. Liddle onderzoeken het effect van MDFT bij jongeren met een gameverslaving. In de nieuwsbrief van MDFT-International heeft Henk Rigter een artikel geschreven over de voortgang van dit onderzoek. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit onderzoek zal worden afgerond.

MDFT effect-studie naar internaliserende problemen bij jongeren

SJI heeft in samenwerking met externe senior onderzoeker M. Noom van de UVA een begeleiding opgestart van MDFT hulpverleners/onderzoekers van Vincent van Gogh (VvG). Bij Vincent van Gogh was al onderzoek gedaan bij 60 gezinnen waarbij de jongeren angst- en depressie symptomen vertoonden en die behandeld zijn met MDFT. M. Noom zal helpen dit onderzoek gereed te maken voor wetenschappelijke publicatie.

Onderzoekscommissie SJI

In het voorjaar van 2017 is de Onderzoekscommissie van SJI van start gegaan. Deze commissie heeft als primaire doelstelling het coördineren van al het onderzoek met betrekking tot MDFT. Op lange termijn wil de onderzoekscommissie het centrale punt zijn waar alle vragen/ideeën/resultaten met betrekking tot onderzoek over MDFT samenkomen. Op deze manier wil SJI haar (kennis)positie met betrekking tot MDFT in Europa verder versterken en resultaten van onderzoeken actief gebruiken om haar aanbod verder uit te breiden en in de markt te zetten.

De onderzoekscommissie is in het tweede kwartaal van 2017 geïntroduceerd door middel van een mailing aan de relaties van SJI. Daarnaast is er een artikel verschenen in de nieuwsbrief van juli 2017 en is er op de website een pagina te vinden over de onderzoekscommissie. Hier staan ook de extern onderzoekers vermeld met wie SJI samenwerkt. Dit zijn dhr. H. Roozen en dhr. M. Noom.

Accreditaties en erkenningen

Accreditaties

In 2017 verliep de accreditatie voor de opleiding MDFT bij SKJ, Registerplein en NVRG. In de zomer is een verzoek ingediend voor het verlengen van deze accreditatie. Deze accreditatie is toegekend door elk van de genoemde organisaties. Daarnaast is ook voor de Masterclass 2017 accreditatie aangevraagd en toegekend.

Geaccrediteerde opleidingen

Geaccrediteerde opleidingen Opleiding MDFT Masterclass 2017
Aantal punten SKJ 418 3,5
Aantal punten Registerplein 21,8 2
Aantal punten NVRG 292 niet aangevraagd

Erkenningen

Er zijn in 2017 geen nieuwe erkenningen aangevraagd.

Publicaties

In 2017 zijn de volgende artikelen gepubliceerd:

  • Van der Pol, T. M., Henderson, C. E., Hendriks, V., Schaub, M. P. & Rigter, H. (2017). Multidimensional Family Therapy reduces self-reported criminality among adolescents with a cannabis use disorder. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Advance online publication. doi: 10.1177/0306624X16687536
  • Van der Pol, T. M., Machteld, H., Noom, M. J., Stams, G. J. M., Doreleijers, T. A. H., van Domburgh, L., Vermeiren, R. R. J. M. (2017). Research review: The effectiveness of multidimensional family therapy in treating adolescents with multiple behavior problems – a meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Advanced online publication. doi: 10.1111/jcpp.12685
  • Hoogeveen, C. E., Vogelvang, B., Rigter, H. (2017). Feasibility of inpatient and outpatient Multidimensional Family Therapy for improving behavioral outcomes in adolescents referred to residential youth care. Residential Treatment for Children & Youth, 34, 61-82.