Jaarverslag 2017

Financiën

We kunnen concluderen dat SJI in 2017 nog niet in de gewenste opwaartse curve terecht is gekomen. SJI heeft het boekjaar 2017 wederom met een fors negatief resultaat van € 235.402 afgesloten. Begroot was een positief resultaat van € 15.906.

Toelichting baten en Lasten

Baten

De totale baten zijn met € 177.134 toegenomen van € 710.231 in 2016 tot € 887.365 in 2017. Dit is een stijging van 24,9%. De totale baten lieten ten opzichte van de begroting 2017 een groot nadelig verschil zien. De baten waren voor 2017 begroot op € 1.242.496. Dit betekent dat de baten € 355.131 zijn achtergebleven op de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder omzet EU en overige omzet gerealiseerd is. De omzet MDFT NL is bijna – voor 93% – gerealiseerd. In 2017 moesten er nog stappen gemaakt worden t.a.v. laatste organisatiestructuur veranderingen. Onder andere moest de vacature voor de functie van senior Acquisitie & Implementatiemanager nog ingevuld worden. Per 1 juli 2017 is deze vervuld door P. Jongert – bijna een jaar later dan gepland. Hij is verantwoordelijk voor het verkopen van MDFT in Nederland en gedeeltelijk voor de verkoop van MDFT in Europa.

MDFT NL
  • In de opleidingsronde van oktober is een grote groep cursisten gestart. Echter de samenstelling van de groep is anders dan begroot. Er zijn meer cursisten gestart, maar minder teams. Dit verklaart een verschil van € 28.000.
  • Voor de pijplijn voor volgend jaar zijn P. Jongert en M. Duindam aan de slag. Zoals bekend heeft SJI veel repetitive business en heeft SJI nooit de slagkracht gehad om in Nederland gestructureerd op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Daarbij speelt ook dat sinds de transitie van de jeugdzorg het speelveld veranderd is. Geen verzadiging meer voor MDFT maar meer potentie. Het is de taak van P. Jongert om groei in Nederland (en gedeeltelijk in EU) te realiseren. M. Duindam (verantwoordelijk voor acquisitie onderwijs) assisteert hem van november 2017 tot en met in ieder geval februari 2018 waar het gaat om de Nederlandse markt.
MDFT EU

Begin 2017 werd al snel duidelijk dat de begroting 2017 voor het buitenland niet gehaald zou worden. Op dat moment is een winstwaarschuwing afgegeven. Voor het niet halen van de begroting zijn twee redenen:

  • Estland heeft het opleiden van een extra therapeut en supervisor uitgesteld. Ook in Finland is uitstel van toepassing geweest. Omdat de subsidievoorwaarden voor Kasvun Tuki (zie Finland hieronder) niet duidelijk waren, zijn er instellingen geweest die te kennen hebben gegeven af te willen wachten of zij misschien als bestaande teams ook konden opteren voor subsidie voor het opleiden van nieuwe therapeuten of supervisoren. Ook zullen er nieuwe regio’s geformeerd worden en ligt er de wens van de overheid dat verschillende branches met elkaar de samenwerking gaan zoeken, zoals psychiatrie en social welfare. De kans is groot dat de contractuele partijen voor SJI anders komen te liggen. Niet meer puur de instellingen, maar ook de gemeenten.
  • Finland: het is SJI gelukt om door te dringen tot onze voormalige partner Mielenterveysseura, ten aanzien van het subsidieproject Kasvun Tuki en de wens van de overheid om o.a. MDFT ‘nation wide’ uit te rollen. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar de draai is gekomen en zij zien de noodzaak om SJI te betrekken en dit gebeurt nu ook. Uitkomst is dat SJI een voorstel heeft gemaakt om de subsidiepot anders te verdelen, zodat er niet twee maar in ieder geval vijf nieuwe teams opgeleid kunnen worden in oktober 2018. Daarnaast heeft SJI het aantrekkelijk gemaakt voor teams die niet aan de subsidiecriteria voldoen om in te tekenen voor deze opleidingsronde. Zij kunnen dan genieten van diverse voordelen. Daarnaast heeft de projectleider besloten dat iedere organisatie sowieso voor MDFT mag kiezen en daarnaast kan kiezen uit één van de twee andere (korte en goedkopere) interventies. Dit is wat SJI betreft een mijlpaal want dit betekent dat iedere regio in principe MDFT kan kiezen naast een van de twee andere interventies, mits zij aan de subsidievoorwaarden voldoen.
Overige omzet; onderwijs, LVB, GGW en overige opdrachten

De overige omzet is in 2017 met € 46.903 bijna op hetzelfde niveau gebleven als in 2016 met € 42.880. Ten opzichte van de begroting ligt hier echter een groot gat. Er was voor 2017 een bedrag van € 166.815 begroot.

Onderwijs

Het is ontzettend mooi dat SJI dit jaar omzet heeft gegenereerd voor scholen. M. Duindam heeft bijzonder hard gewerkt om dit van de grond te krijgen, veel geleerd en veel bijgestuurd naar aanleiding van nieuwe kennis. De modules die zijn ontwikkeld zijn goed en sluiten goed aan.

Feit blijft echter dat er in 2017 te weinig omzet uit scholen gekomen is. Er zit wel omzet in de pijplijn voor 2018. SJI zal in 2018 op een andere manier schaalgrootte gaan creëren voor de modules voor het onderwijs.

Gezinsgericht werken (GGW) – JJI’s en JeugdzorgPlus

Eind 2017 zijn twee van de drie pilot trainingen voor GGW Jeugdzorgplus van start gegaan. De derde zal, zoals het er nu naar uitziet Q1 2018 van start gaan.

SJI heeft het getekende document nog niet binnen, maar de stuurgroep is akkoord dat SJI preferred uitbater zal zijn voor de GGW trainingen in NL en EU.

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen van € 874.701 in 2016 naar € 950.585 in 2017. Desondanks is SJI ten aanzien van de personeelskosten ruim binnen begroting gebleven (€ 119.309). Hier zijn verschillende redenen voor:

De organisatiestructuur is aangepast, er zijn medewerkers aangetrokken, er is geschoven met medewerkers en één medewerker heeft eind 2017 de organisatie verlaten. Er is ingezet om de afdelingen opleidingen neer te zetten en te verstevigen. Het jaar 2017 wordt dan ook wel als een overgangsjaar gezien. De vruchten zullen de komende jaren geplukt moeten worden van deze organisatiewijziging.
De wijzigingen brachten incidentele kosten met zich mee voor werving & selectie.
Verzuimverzekering is gestegen door uitbreiding van het personeelsbestand.

Huisvestingskosten

De huisvestingslasten zijn gestegen van € 14.859 in 2016 naar € 18.523 in 2017. Er zijn meer ruimtes gehuurd, dit heeft ook met de uitbreiding van het personeelsbestand te maken. Dit bedrag was voorzien.

Verkoopkosten

De verkoopkosten zijn toegenomen van € 53.502 in 2016 naar € 80.136 in 2017. Er zijn meer saleskosten gemaakt om omzet binnen te halen en ook de website is aangepast. SJI heeft € 3.886 meer kosten gemaakt dan voor 2017 begroot.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn gestegen van € 47.149 in 2016 naar € 70.705 in 2017. Voor 2017 was een bedrag begroot van € 53.319.

Er is een bedrag van € 27.207 uitgegeven aan juridische kosten en VSO. De IT & project planning kosten zijn gestegen door het in gebruik nemen van de Google G-Suite. Dit zijn naar verwachting eenmalige kosten geweest.

SJI ontvangt sinds 2013 geen schenkingen meer. Er zijn ook in 2017 geen betalingsproblemen.

Vermogensbeheer

Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting. Ook in 2017 is er sprake van een defensief vermogensbeheer. Gezien de huidige vermogenspositie wordt er niet belegd. Er is gekozen voor het gebruik van spaarproducten. Er is dus geen sprake van een beleggingsstatuut.

Een redelijk gedeelte van het vermogen van SJI wordt toegekend aan het waarborgen van de continuïteit van de stichting. Een gedeelte van het vermogen van de stichting wordt ingezet in het kader van de doorontwikkeling van de stichting en de doorontwikkeling en ondersteuning van bestaande modules en toepassingen. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. In 2017 zou de Raad van Bestuur samen met de Raad van Toezicht de reserves onder de loep nemen om te kijken of het gehanteerde beleid nog steeds van toepassing is op de situatie van SJI. Dit is er in 2017 niet van gekomen. Alle aandacht is uitgegaan naar het minimaliseren van negatieve resultaat na het afgeven van de winstwaarschuwing. In 2018 zal dhr. E. van den Berg (profiel financiën) de Raad van Toezicht verlaten. Zodra zijn positie is ingevuld zal dit onderwerp weer op de agenda komen.

Schenkingsbudget

In 2017 heeft SJI als een van haar strategische doelen in het meerjarenplan 2018 t/m 2020 opgenomen om gericht aan fundraising te gaan doen. Ook zijn hier voor 2018 doelstellingen aan gekoppeld.

(klik op afbeeldingen om deze te vergroten)