Jaarverslag 2016

Financiën

SJI heeft het boekjaar 2016 met een fors negatief resultaat van € 279.487 afgesloten. Begroot was een positief resultaat van € 14.017. De omzet doelstelling voor de MDFT opleiding in Nederland is gerealiseerd, een mooi resultaat, maar SJI heeft haar doelstellingen t.a.v. omzet scholen, JJI’s en JeugdzorgPlus en MDFT EU in 2016 niet waargemaakt. 2017 zal het jaar des oordeels worden voor de doorontwikkelde modules voor scholen. De omzet doelstelling voor MDFT EU is slechts voor 36% gehaald. Dit heeft diverse oorzaken. Er werd verwacht dat vier nieuwe teams in Finland in Q4 2016 van start zouden gaan. De start van twee van deze teams zal hoogst waarschijnlijk in 2017 gaan plaatsvinden. Daarnaast had SJI ingezet op de start van twee nieuwe MDFT teams in een nieuw EU land. Helaas heeft de expansie strategie voor het buitenland niet voldoende aandacht gehad eind 2015 en in 2016. Het was een onzeker jaar wat betreft de gezondheid van Directeur-Bestuurder A. Pasma, groot aanjager van de expansie in EU landen. Tot september 2016 heeft de heer E. Bouweriks de positie van Directeur waargenomen. Gezien het feit dat het onzeker was wanneer A. Pasma weer zou terugkeren heeft E. Bouweriks het fort bewaakt en zich vooral op de Nederlandse markt geconcentreerd. Er hebben zich een aantal substantiële wijzigingen in het SJI team voorgedaan. Deze wijzigingen zijn tevens debet aan de niet gewenste uitkomst.

De inzet van de heer E. Bouweriks heeft langer geduurd dan voorzien, daarnaast heeft het insourcen van mevrouw E. Spaltman ter vervanging van mevrouw C. Rijswijk en een overschrijding van het verkoopbudget ook meer kosten met zich meegebracht. Gezien het resultaat van 2016 en de financiële doelstelling voor 2017 houden wij de mogelijkheid open om de begroting 2017 gaandeweg bij te stellen als nodig.

Richten we ons op Nederland dan zit SJI nog steeds in een periode van onzekerheid. MDFT heeft het in Nederland goed gedaan, het blijkt dit jaar wederom dat de flexibiliteit van de interventie organisaties ertoe doet besluiten om MDFT te verkiezen boven andere interventies in hun portfolio, maar de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten is nog steeds niet geconsolideerd. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aan het ontstaan, jeugdzorginstellingen worstelen nog steeds met de verkoop van hun producten aan gemeenten en scholen zijn nog steeds een weg aan het vinden t.a.v. passend onderwijs en de zorgplicht die zij hebben gekregen.

Dit geldt ook voor andere EU landen. Hervormingen van gezondheidszorg en verkiezingen spelen een belangrijke rol in de verdere uitrol van MDFT in Europa. Finland bijvoorbeeld is zich klaar aan het maken voor een reformatie. Deze zal in 2025 afgerond moeten zijn. Het gezin zal centraal komen te staan (vergelijkbaar met de transitie van de jeugdzorg in Nederland) en ook is de wens om ontschotting tussen social welfare en psychiatrie binnen jeugdzorg te bewerkstelligen. Een enorme uitdaging die onvoorspelbaar is. Gelukkig is MDFT gekozen als een van de preferente interventies om verder in Finland te implementeren, maar dit betekent niet automatisch dat organisaties of regionale overheden hier voor kiezen. SJI zal ervoor moeten zorgen dat zij nieuwe samenwerkingen aangaat en nog zichtbaarder wordt in Finland.

Het resultaat is gezien de situatie waar SJI zich eind 2015 en 2016 in heeft begeven goed te verklaren, maar dit mag absoluut geen status quo worden. Het is jammer om te moeten concluderen dat de opwaartse curve die in 2015 zichtbaar werd zich niet heeft kunnen voortzetten. Er zal hard gewerkt moeten worden om de doelstellingen van SJI t.a.v. MDFT uitbreiding in EU en het in de markt zetten van de scholen modules te realiseren, maar er ook voor te zorgen dat SJI goed kan anticiperen op grote veranderingen. De organisatiestructuur wijziging die zal zijn doorgevoerd begin 2017 en de focus op MDFT uitbreiding in EU zullen er o.a. voor moeten zorgen dat wij in 2017 weer in de opwaartse curve terecht komen.

SJI ontvangt sinds 2013 geen schenkingen meer. Er zijn geen betalingsproblemen.

Vermogensbeheer

Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting. Ook in 2016 is er sprake van een defensief vermogensbeheer. Gezien de huidige vermogenspositie wordt er niet belegd, er is gekozen voor het gebruik van spaarproducten, er is dus geen sprake van een beleggingsstatuut.

Een redelijk gedeelte van het vermogen van SJI wordt toegekend aan het waarborgen van de continuïteit van de stichting. Een gedeelte van het vermogen van de stichting wordt ingezet in het kader van de doorontwikkeling van de stichting en de doorontwikkeling en ondersteuning van bestaande modules en toepassingen. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. In 2017 zal de Raad van Bestuur samen met de Raad van Toezicht de reserves onder de loep nemen, om te kijken of het gehanteerde beleid nog steeds van toepassing is op de situatie van SJI.

Schenkingsbudget

In 2016 heeft SJI, gezien de situatie geen prioriteit gegeven aan gesprekken met potentiële schenkers Dit neemt niet weg dat SJI voornemens is hier in 2017 aandacht aan te geven.