Jaarverslag 2018

Financiën

In 2018 heeft SJI de weg naar boven gevonden. SJI heeft het boekjaar 2018 weliswaar met een negatief resultaat van € 87.811 afgesloten terwijl er een negatief resultaat van € 19.077 begroot was. Echter in vergelijking tot voorgaande jaren is het negatief resultaat aanzienlijk verminderd.

Toelichting baten en Lasten

Baten

De totale baten zijn met € 223.402 toegenomen van € 887.365 in 2017 tot € 1.110.767 in 2018. Dit is een stijging van 25,1%. De totale baten lieten ten opzichte van de begroting 2018 een nadelig verschil zien. De baten waren voor 2018 begroot op € 1.184.035. Dit betekent dat de baten € 73.268 zijn achtergebleven op de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder Omzet EU en Overige omzet b.v. scholen gerealiseerd is t.o.v. de begroting. Ook is er voor het eerst een bedrag voor fundraising opgenomen in de begroting voor 2018 en is het nog niet gelukt dit binnen te halen.

MDFT NL

In de opleidingsronde van februari zijn er meer cursisten begonnen dan begroot. Ook in de opleidingsronde van oktober is een grotere groep cursisten gestart. Echter de samenstelling van de oktobergroep is anders dan begroot. Er zijn meer cursisten gestart, maar minder teams. Instellingen met meerdere teams, wisselen regelmatig van therapeuten binnen de teams i.v.m. uitbreiding in andere regio’s. Hierdoor worden bestaande MDFT-therapeuten aangevuld met therapeuten in opleiding, supervisor erbij of in opleiding en een nieuw team is geboren. Het opleiden van een compleet team in één keer is daardoor niet meer nodig en niet gewenst. Dat verklaart de toename van individuele cursisten. Met al deze individuele cursisten hebben we een mooi resultaat boven begroting van € 46.169.

MDFT EU

De begroting van 2018 voor het buitenland is niet gehaald, € 27.937 minder dan verwacht.

De landen Oostenrijk, Malta, Litouwen en Slovenië waren in de begroting opgenomen. Gezegd kan worden dat in 2018 goede contacten gelegd zijn, ideeën voor de toekomst geboren zijn, echter heeft het in 2018 niet kunnen leiden tot het daadwerkelijk opleiden en implementeren van MDFT. Oostenrijk en Slovenië worden niet meer meegenomen in de begroting voor 2019 maar daarvoor in de plaats zijn de landen Curaçao en Letland gekomen. Ook met Malta zijn goede contacten en wordt volgend jaar opnieuw gezocht naar mogelijkheden. Litouwen heeft grote interesse. Het is aannemelijk dat zij in 2019 met meerdere teams willen starten.

In de begroting waren vier nieuwe teams opgenomen vanuit het “Kasvun Tuki”project in Finland. Dit zijn er uiteindelijk twee geworden. Zoals eerder beschreven, is het in verschillende (meer noordelijke) regio’s in Finland duidelijk geworden dat zij niet klaar waren om de nationale transitie in te gaan. Zij waren niet toegerust om de jeugdzorg al anders vorm te geven. Hierdoor zijn het twee teams geworden.

Overige omzet; Onderwijs, LVB, GGW en Overige opdrachten

De overige omzet van € 82.382 in 2018 is gestegen t.o.v. 2017 met € 35.479. Het aantal cursisten voor LVB is conform verwachting en GGW was minder. Ten opzichte van de begroting ligt hier echter een verschil, er was voor 2018 een bedrag van € 124.882 begroot.

De begroting is te ruim gebleken. Er is fors ingezet op acquisitie voor GGW en scholen, echter bleek de begroting op deze onderdelen niet reëel.

  • Onderwijs

T.a.v. scholen heeft dit te maken gehad met het feit dat er sprake was van een opkomend kwaliteitskeurmerk voor het onderwijs dat zou bepalen dat iedere docent aan deskundigheidsbevordering jaarlijks moet doen om up-to-date te blijven. Dit is eind 2018 afgeblazen waardoor er geen noodzaak meer is op aan deskundigheidsbevordering te doen. Hiernaast werden de modules, verschillend ervaren: de een vond het erg aanvullend en wenselijk en kocht in. De ander vond dit niet en kocht niet in. Acquisitie heeft ingezet op het online gaan aanbieden van de trainingen voor individuele docenten.

Wat goed gegaan is, zijn de intervisiegroepen begeleiden binnen het onderwijs. Op twee scholen zijn er intervisiegroepen gestart of is er een vervolg gegeven aan de in 2017 afgenomen begeleiding bij intervisie. In 2018 hebben we zes intervisiegroepen begeleid.

  • Gezinsgericht werken (GGW)

Gebudgetteerd was trainen van vier groepen in 2018. Het zijn er twee geworden. Hiernaast is er voor een eerder opgeleide pilotgroep (van het eerste uur GGW in ontwikkeling) nog een nieuwe interne GGW-trainer opgeleid vanwege het vertrek van de huidige trainer.

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen van € 950.585 in 2017 naar € 987.978 in 2018. Desondanks is SJI ten aanzien van de personeelskosten binnen begroting gebleven (€ 991.513). Hier zijn verschillende redenen voor:

  1. De organisatiestructuur is aangepast, één functie is opgesplitst in twee functies. Het betreft hier de functie van Opleidingscoördinator wat nu twee functies zijn, te weten Programmacoördinator Nederland en Programmacoördinator Rest of Europe. En er is een medewerker aangetrokken die zich speciaal richt op fundraising.
  2. Het uurtarief voor de externe trainers is vanaf oktober verhoogd. De externe trainers hebben in Juli 2018 aangegeven niet meer tevreden te zijn met het tarief waarna deze verhoging doorgevoerd is.
  3. De wijzigingen brachten incidentele kosten met zich mee voor werving & selectie.
  4. Pensioenkosten en de Verzuimverzekering zijn gestegen door uitbreiding van het personeelsbestand.

Huisvestingskosten

De huisvestingslasten zijn gestegen van € 18.523 in 2017 naar € 37.918 in 2018. In april 2018 werd het huurcontract opgezegd en was SJI genoodzaakt om te verhuizen. Op 25 mei werd de nieuwe locatie in gebruik genomen. Deze locatie is drie keer zo groot als de ruimte waar SJI voorheen kantoor hield. Doordat voortaan de opleidingen in eigen huis geven kunnen worden, in de eigen opleidingsruimte, wordt hiermee op externe zaalhuur bespaart. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting die al eind 2017 opgesteld was.

Verkoopkosten

De verkoopkosten zijn afgenomen van € 80.136 in 2017 naar € 60.545 in 2018. Er zijn o.a. minder saleskosten gemaakt om omzet binnen te halen. Doordat SJI nu de opleidingen in eigen huis kan geven werd er minder aan externe zaalhuur uitgegeven. SJI heeft € 22.205 minder kosten gemaakt dan voor 2018 begroot.

Kantoorkosten

De kantoorkosten zijn gestegen van € 3.219 in 2017 naar € 4.051 in 2018. SJI heeft nu een eigen printer waarvoor een maandelijkse service-overeenkomst afgesloten is. Ook het aanschaffen van kantoormateriaal komt nu voor eigen rekening. SJI is € 145 boven de begroting uitgekomen.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn gestegen van € 70.705 in 2017 naar € 105.588 in 2018. Voor 2018 was een bedrag begroot van € 92.532.

Er is een bedrag van € 25.253 uitgegeven aan het 10-jarig jubileum van SJI. De ICT & software programmatuur kosten zijn gestegen door het in gebruik nemen nieuwe eigen computers en de implementatie van een CRM-pakket. Tevens heeft SJI er alles aangedaan om AVG-proof te zijn waarvoor ook een jurist ingeschakeld is. Dit zijn eenmalige kosten geweest.

Er zijn ook in 2018 geen betalingsproblemen.

Vermogensbeheer

Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting. Ook in 2018 is er sprake van een defensief vermogensbeheer. Gezien de huidige vermogenspositie wordt er niet belegd. Er is gekozen voor het gebruik van spaarproducten. Er is dus geen sprake van een beleggingsstatuut.
Een redelijk gedeelte van het vermogen van SJI wordt toegekend aan het waarborgen van de continuïteit van de stichting. Een gedeelte van het vermogen van de stichting wordt ingezet in het kader van de doorontwikkeling van de stichting en de doorontwikkeling en ondersteuning van bestaande modules en toepassingen. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Schenkingsbudget

In 2017 had SJI als een van haar strategische doelen in het meerjarenplan 2018 t/m 2020 opgenomen om gericht aan fundraising te gaan doen. Hiervoor is in april 2018 een fundraiser in de persoon van C. Ris aangetrokken. Er is een schenking van € 1.000 geweest van de Stichting Alle Kleine Beetjes Helpen.