Jaarverslag 2016

Marketing en communicatie

Huisstijl

In 2016 is gewerkt aan het verder uitrollen van de huisstijl van SJI. Zo zijn er onder andere nieuwe flyers gemaakt van een aantal opleidingen/trainingen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe banners gemaakt ten behoeve van congressen en open dagen.

Marketing en communicatie MDFT Nederland

Er is een overzicht gemaakt van het aantal MDFT-teams in Nederland en waar deze gevestigd zijn. Dit heeft inzicht gegeven in de ‘blinde vlekken’ in Nederland. Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt om nieuwe instellingen aan te trekken voor deze regio’s. Dit plan van aanpak is nog niet verder uitgewerkt door een wisseling op de positie van acquisitie voor MDFT en de focus op acquisitie in Finland en Estland in de tweede helft van het jaar. In 2017 wordt dit weer opgepakt.

Marketing- en communicatie aanbod scholen

Om het aanbod voor scholen beter op de kaart te zetten, zijn een aantal acties ondernomen. Zo is er deelgenomen aan verschillende informatiemarkten en is er een flyer gemaakt van het aanbod. Daarnaast is het aanbod voor scholen ook op de website beter uitgelicht.

In de loop van het jaar is gebleken dat het aanbod zoals eerder omschreven niet scherp genoeg was. Daarom is een nieuwe omschrijving gemaakt. Deze nieuwe omschrijving is ook getoetst bij enkele mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en (potentiële) klanten.

Op basis van deze nieuwe programmaomschrijving is eind 2016 gestart met het maken van een vernieuwde brochure en panelen ten behoeve van beurzen. Daarnaast is deze omschrijving de basis geweest voor het invullen van de stand voor de NOT2017.

Online marketing en communicatie

Website

In 2015 was gestart met het maken van een nieuwe website voor Stichting Jeugdinterventies om zo de stichting breder te profileren dan alleen MDFT. Deze website is in de zomer van 2016 opgeleverd. Daarna is gekeken hoe bezoekers op een goede manier naar deze nieuwe website geleid kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat de search engine optimalisation (SEO) van de oude website niet verloren gaat. Dit is dan ook een geleidelijk proces dat zal doorlopen tot in 2017.

Nadat de Nederlandse website www.stichtingjeugdinerventies.nl live is gegaan, is van een aantal pagina’s Engelse vertalingen gemaakt. Deze teksten worden begin 2017 gebruikt om de Engelstalige website te vullen.

Social media

In 2016 is SJI structureel aanwezig geweest op Facebook. Het aantal mensen die SJI volgen is gestegen van 183 naar 266 personen. Omdat er geen statistieken bekend zijn van 2015, kan geen vergelijking gemaakt worden van de betrokkenheid bij de pagina van SJI.

Ook zijn er verschillende berichten geplaatst op LinkedIn. Dit is echter niet structureel opgepakt. Dit zal verder uitgerold worden in 2017.

Pers- en publiciteit

Naar aanleiding van de publicatie over het Kosteneffectiviteitsonderzoek en de erkenning door NJi zijn persberichten gemaakt en verstuurd. Deze berichten zijn door slechts enkele websites geplaatst.

Daarnaast heeft SJI meegewerkt aan een artikel in het blad Suzan!. Dit is ADHD lifestylemagazine dat mensen informeert over het onderwerp ADHD, op een manier die aanspreekt en het onderwerp recht doet.

Klanttevredenheidsonderzoek

In maart 2016 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder Nederlandse instellingen met een MDFT licentie. De resultaten van dit onderzoek zijn in juli besproken met de Raad van Toezicht. Een aantal zaken uit dit onderzoek zullen worden opgepakt. Zo zijn de uitkomsten gebruikt voor de nieuwe invulling van de Managersdag en zal 2017 gestart worden met een digitale nieuwsbrief.

Congressen, werkbezoeken, seminars en symposia

Net als voorgaande jaren hebben de medewerkers van SJI weer verschillende congressen bijgewoond en workshops gegeven. Daarnaast is SJI op een aantal congressen aanwezig geweest op de informatiemarkt om de zichtbaarheid bij relevante doelgroepen te vergroten.

 • In mei vond het Interventiecongres plaats. S. Cool heeft hier een deelsessie verzorgd over MDFT. Daarnaast is SJI aanwezig geweest op de informatiemarkt van dit congres.
 • K. Mos was dit jaar aanwezig op het internationale congres van Efcap. Samen met enkele anderen heeft hij hier een minisymposium gepresenteerd (Practice and outcomes from family centered care in closed institutes: a bridge for the daily living climate and a bridge to outpatient treatment). Er was veel belangstelling voor dit mini-symposium. Daarnaast heeft ook een vertegenwoordiging van MDFT Estland een presentatie gegeven. Deze presentatie ging over hun eerste ervaringen met MDFT. Tot slot biedt dit tweejaarlijkse congres voldoende gelegenheid om bestaande relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.
 • De doelgroep van het OJ Congres bestaat met name uit professionals, managers, bestuurders en opleiders uit het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten. Deelname aan de informatiemarkt van dit congres biedt dan ook goede kansen om de naamsbekendheid van SJI te vergroten en te netwerken. Er zijn veel folders uitgedeeld en meegenomen over MDFT en de scholencursus. Ook kwam een verzoek van een manager van Stek Jeugdhulp om een afspraak te maken inzake MDFT en GGW.
 • De Systemic Practice and Autism Conference vond plaats in Engeland en is bezocht door K. Mos en S. Cool. Er zijn enkele nieuwe contacten gelegd die nabewerkt kunnen worden door acquisitie.
 • Tijdens het internationale congres voor psychologen, de ISPA (international society for school psychologists) heeft S. Cool een lezing gegeven over MDFT.
 • Tijdens de Voor de Jeugd dag heeft S. Cool een presentatie gegeven over MDFT en middelengebruik. Voor deze workshop is samengewerkt met L. Fokkema (ervaringsdeskundige MDFT) en W. Bats (MDFT-supervisor in opleiding). De workshop werd door de deelnemers hoog gewaardeerd en eindigde in de top 3 hoogste cijferwaardering.
 • In oktober heeft S. Cool een workshop gegeven voor alle VO scholen in Lelystad over gezinsgericht werken en denken op scholen.
 • In oktober was SJI ook vertegenwoordigd op de informatiemarkt van het congres van Registerplein. Deze dag, met name bedoeld voor sociaal werkers, had als thema ’Kwaliteit begint bij jou 2.0’. SJI heeft op de informatiemarkt aandacht gevraagd voor de opleiding MDFT, echter de locatie van SJI op de informatiemarkt was niet optimaal. Dit is meegenomen in de evaluatie met de organisatie.
 • In samenwerking met M. Lomans (externe trainer) heeft S. Cool twee workshops gegeven tijdens de Dag voor de zorgcoördinator. Tijdens deze workshops is een koppeling gelegd tussen MDFT en scholen. Deelnemers vonden dit zeer interessant.
 • In december heeft S. Cool voor een volle zaal een workshop gegeven op het kenniscongres Stoornissen. Deze workshop is samen gegeven met Shara Mak, een ervaringsdeskundige. Daarnaast was SJI aanwezig op de informatiemarkt van dit congres.
 • Tijdens het NIP congres ‘Verslaving en Jongeren’ heeft H. Rigter een presentatie verzorgd over het Incantonderzoek. K. Mos heeft een workshop gegeven met als onderwerp ‘MDFT: de praktijk van een erkende interventie op hoogste niveau voor jongeren met middelengebruik’.
 • S. Cool heeft gastlessen verzorgd voor de GZ opleiding over MDFT en ADHD. Deze lessen werden gevolgd door GZ-psychologen in opleiding. De deelnemers waren enthousiast. Deze lessen worden ook in 2017 nog gegeven.
 • K. Mos heeft ook dit jaar in zijn hoedanigheid als klinisch psycholoog in februari een middag de gastlessen verzorgd aan kinderpsychiaters in opleiding. Deze gastlessen gingen over behandelingen bij jongeren met gedragsstoornissen. Tijdens deze les werd MDFT uitgebreid behandeld.