Jaarverslag 2016 Begin met lezen!
Ons verhaal Verder lezen
Onze activiteiten Verder lezen
Kerncijfers Verder lezen
Onderzoek & Publicaties Verder lezen
Communicatie Verder lezen
Partners Verder lezen
Organisatie en bestuur Verder lezen
Financiën Verder lezen
Staat van Baten en Lasten Verder lezen
Vooruitblik Verder lezen
Website

Voorwoord

Het was voor Stichting Jeugdinterventies (SJI) een bewogen jaar, met veel positieve dingen en veel uitdagingen.

Door ziekte ben ik als Directeur genoodzaakt geweest mijn functie over te dragen aan de heer E. Bouweriks. Dit vond plaats in goed overleg met de Raad van Toezicht. Ontzettend blij ben ik dat hij de rol van Interim Directeur heeft vervuld. Het is niet makkelijk om zomaar ergens in te stappen met de onzekerheid wanneer iets eindigt. Bij deze wil ik graag in dit verslag mijn dank uiten.

Daarnaast wil ik het hele team SJI complimenteren met de wijze hoe zij invulling hebben gegeven aan mijn afwezigheid en het samenwerken met de heer E. Bouweriks. Het getuigt van inventiviteit, doorzettingsvermogen en hart voor onze missie.

Nadat de transitie in 2015 een feit was, werd het spannend. Het is nog steeds spannend en het zal ook nog wel even spannend blijven. De uitdagingen liggen er nog steeds om de afstemming van zorginkoop en zorgverkoop goed te realiseren. Hier wordt door gemeenten en door jeugdinstellingen nog steeds mee geworsteld. Wat voor SJI ontzettend fijn is om te concluderen is dat wij hebben gezien dat instellingen MDFT graag in hun portfolio houden. MDFT is een evidence-based kosteneffectieve methode die vanwege zijn flexibele karakter graag  door instellingen geïmplementeerd wordt. Teams worden uitgebreid en nieuwe teams dienen zich aan. Dit is iets waar wij op hoopten, maar wat wij niet hadden verwacht.

Mijn woorden uit 2015 zijn actueel en relevant. Er wordt nog steeds om een gezamenlijke benadering gevraagd om ervoor te waken dat evidence-based methoden opgenomen blijven in de grote diversiteit van het aanbod. Veel van de huidige interventies zijn niet evidence-based en worden uitgevoerd door relatief laag geschoolde medewerkers. Om het verlies van deskundigheid in de jeugdhulpverlening tegen te gaan is het van belang om evidence-based interventies door specialistische professionals te laten uitvoeren. SJI maakt zich hard voor dit standpunt en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Om dit kracht bij te zetten neemt SJI (en een aantal van de gelicentieerde MDFT instellingen) deel aan het deelonderzoek van ZonMw naar de werkzame bestanddelen van interventies gericht op zware opvoedproblemen/multiprobleemgezinnen. De intentie van ZonMw is om de databank (van 220 interventies) in te dikken. Wat ons betreft hoog nodig!

SJI heeft in 2016 met de komst van M. Duindam vertaalslagen gemaakt t.a.v. de marktverkenning voor haar scholentraining en is van start gegaan met de doorontwikkeling van de modules die voor scholen van toepassing zijn. Samen met de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd en de pilotinstellingen wordt, uit de modules Gezinsgericht Werken voor Kort en Lang Verblijf, de module voor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Een goede zaak want hier is vraag naar. In het buitenland is SJI in 2016 niet succesvol geweest, er is niet voldoende acquisitie gedaan om de doelstellingen te halen. Vanaf eind 2016 een punt van aandacht voor 2017.

Kijken wij naar SJI als organisatie dan hebben wij dit jaar wederom fantastische waarderingen gekregen voor ons aanbod (zie hoofdstuk 2). Dat het aanbod en de kwaliteit goed beoordeeld worden daar streven wij naar. Dat wij het vervolgens ook realiseren, dat is iets waar wij ontzettend trots op mogen zijn. Daarnaast is absoluut het vermelden waard dat SJI voor de haar opleidingen – MDFT-supervisor, MDFT-LVB, de training GGW en haar Masterclass – accreditatie heeft aangevraagd bij zowel SKJ als Registerplein en deze ook gekregen heeft. Financieel hebben wij het als organisatie echter niet goed gedaan. In tegenstelling tot de begroting hebben we het jaar met een fors negatief resultaat afgesloten. De redenen, zoals u zal lezen in dit verslag zijn duidelijk aanwijsbaar, maar dat maakt het beeld niet mooi. SJI zal er alles aan doen om in 2017 een goed jaar neer te zetten. Maar om dat te realiseren moet er het een en ander gebeuren en zal er keihard gewerkt moeten worden.

In dit verslag leest u hoe het SJI is vergaan en welke activiteiten er in 2016 hebben plaatsgevonden in binnen- en buitenland. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn beiden besproken tussen Directeur-Bestuurder en de Raad van Toezicht. Aan de ontwikkeling van het resultaat is bijzondere aandacht besteed. De Accountant Van Duyn Van der Geer heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. De Raad van Toezicht stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening. De Raad van Toezicht doet verslag in paragraaf 7.2.

31 december 2016

A. Pasma

Directeur-Bestuurder

Ons verhaal

Sommige jongeren zitten zo in de knel dat het ten koste gaat van henzelf en zij probleemgedrag gaan vertonen. Hierbij kan het gaan om verslaving, spijbelen, criminaliteit en/of uitingen van psychische stoornissen. Dit kan ervoor zorgen dat het toekomstperspectief van de jongere verslechtert, met alle gevolgen van dien. Met name voor de jongere zelf. Stichting Jeugdinterventies (SJI) vindt het belangrijk dat deze jongeren op een goede manier geholpen en begeleid worden zodat zij een leven kunnen leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs verdwijnt. Om dit te realiseren verzorgt SJI deskundigheidsbevordering in diverse vormen. Hierbij richt SJI zich op professionals binnen jeugdzorg, onderwijs en gemeenten, die werken met deze jongeren.

Ons uitgangspunt

Het gedrag van jongeren wordt beïnvloed door verschillende factoren op 4 leefdomeinen:

 • De jongere zelf
 • De ouders
 • Het gezin
 • Vrijetijdsbesteding

Deze verschillende leefgebieden staan met elkaar in verbinding. Een gekozen oplossing op het ene domein, hoeft op een ander domein niet werkbaar te zijn. Op lange termijn wordt het voor de jongere dan lastig om dit vol te houden. Het is dan ook belangrijk om de hele omgeving (het systeem) te betrekken bij het veranderen van het gedrag van de jongere. Alleen dan is het mogelijk het gedrag ook op lange termijn te veranderen en kan de jongere weer op een positieve manier deelnemen aan de maatschappij, beter functioneren op school, werk en bij vrijetijdsbesteding. Deze systeemgerichte benadering is daarom het uitgangspunt bij alles wat SJI doet.

Ons aanbod

Het aanbod van SJI richt zich op hulpverleners en professionals die werken met adolescenten en jong volwassenen tussen 12 en 23 jaar. Bij het ontwikkelen en samenstellen van ons aanbod hantereren we de volgende uitganspunten:

 • SJI werkt met bewezen effectieve methodes (evidence-based) of onderneemt actie om de door haar  uitgevoerde interventies naar deze status te leiden.
 • Om probleemgedrag te verminderen of te laten verdwijnen is betrokkenheid van en samenwerking met ten minste een van de ouders van essentieel belang.
 • Er wordt gekeken naar alle domeinen waarop de jongeren zich begeeft en daar waar nodig worden deze leefdomeinen betrokken bij het zoeken naar en werken aan een oplossing.
 • Er  wordt altijd uitgegaan van de kracht van de jongere zelf en wat er goed gaat. Hoe kan de jongere dit gebruiken om kansen te benutten voor zijn of haar toekomst?
 • Om de jongeren en hun omgeving blijvend te motiveren  hun gedrag te veranderen, is het van belang dat de hulpverleners/begeleiders hen op een positieve manier benaderen.
 • SJI werkt in de gehele keten, zowel met preventieve als curatieve interventies.

Alle producten en diensten die wij ontwikkelen en aanbieden, moeten voldoen aan deze uitganspunten. Hierbij zoeken wij waar mogelijk samenwerking en met externe partijen zoals de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd en diverse Jeugdzorginstellingen.

Ons huidige aanbod ziet er als volgt uit:

 • Europese opleiding erkende interventie MDFT
 • Advies over en ondersteuning bij een systeemgerichte benadering van jongeren met probleemgedrag
 • Advies en ondersteuning bij de implementatie van erkende interventies door instellingen
 • Advies, training en ondersteuning ter voorkoming van of bij behandeling van jongeren met allerlei probleemgedrag, ook met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Advies, training en ondersteuning bij gezinsgericht werken voor residentiële instellingen en JeugdzorgPlus
 • Advies, training en ondersteuning bij systeemgericht denken en werken voor scholen, gemeenten en/of verwijzers (aangepast per doelgroep)

Daarnaast levert SJI een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de haar toevertrouwde interventies te monitoren, ontwikkelen en verbeteren.

Ons meerjarenplan

Om de algemene doelstelling van SJI te kunnen realiseren, is in 2013 een meerjarenplan 2013 – 2016 gemaakt. In dit plan zijn de volgende subdoelen opgenomen:

 • SJI (in het verleden beter bekend als MDFT Academie) naar buiten toe presenteren als SJI
  Cursusaanbod uitbreiden
 • Actiever richten op het verkopen van bestaande cursussen en trainingen
 • MDFT opleidingstak verder uitbreiden in Europa – MDFT verspreiden in Europa
 • Positie op de markt versterken door met andere organisaties samen te werken of samen te gaan

Het cursusaanbod is in de afgelopen jaren uitgebreid met verschillende trainingen die aansluiten bij de vraag uit de markt, naadloos aansluiten bij de omgeving waar een jongere of het gezin zich in begeeft en daarnaast de positie van SJI versterken. SJI heeft een gezicht gekregen en wordt steeds beter en vaker als zodanig herkend. Echter, net als de overige doelen die SJI zich in het meerjarenplan heeft gesteld is ook het zorgen voor meer naamsbekendheid nog steeds volop in ontwikkeling en actueel. Daarom zullen de doelen die nog niet volledig gerealiseerd zijn, opgenomen worden in het meerjarenplan 2017 – 2020 voor doorontwikkeling en fine-tuning.

Onze activiteiten

Opleiding MDFT Nederland

Teams, therapeuten en supervisors

Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2016 twee opleidingsrondes gestart. Eén in februari en één in oktober. In totaal zijn er 43 therapeuten gestart met de opleiding MDFT.

Soort opleiding MDFT-therapeut MDFT- supervisor B-gecertificeerd therapeut naar supervisor Totaal aantal cursisten
Februari 18 3 21
Oktober 17 5 22

Op 6 oktober 2016 hebben 62 cursisten hun certificaat gehaald:

Certificaat behaald Aantal
MDFT-therapeut A 28
MDFT-supervisor A 6
MDFT-therapeut B 22
MDFT-therapeut A 6

Instellingen

In 2016 is één instelling gestopt met MDFT. Reden hiervoor is het uitvallen van therapeuten door o.a. ziekte. Er is geen vervanging gevonden voor deze therapeuten. Daarom is binnen de instelling besloten te stoppen met MDFT en voorrang geven aan andere interventies.

Eind 2016 is contact gelegd met een instelling in Amsterdam. Deze instelling heeft aangegeven in 2017 te willen starten met een MDFT-team. Daarnaast heeft een instelling uit de regio Emmeloord contact opgenomen met SJI. Ook zij willen overleggen over de mogelijkheden van het opzetten van een nieuw team. Deze contacten bieden de kans om in twee regio’s waar MDFT minder is vertegenwoordigd, MDFT te kunnen aanbieden. Dit zorgt voor een betere landelijke dekking van MDFT in Nederland. Beiden contacten worden verder opgepakt in 2017.

Opleiding buitenland

Frankrijk

Onder leiding van O. Phan zijn drie nieuwe teams gestart:

 • team Dijon
 • team Lille
 • team PJJ (PJJ=franse JJI)

De supervisors van deze teams zijn B-gecertificeerde MDFT therapeuten.

Zwitserland

Bij Fondation Phénix is in juni 2016 een nieuwe therapeut gestart. Een al gediplomeerde therapeut is tegelijkertijd met de opleiding tot supervisor gestart.

Finland

Op 1 januari 2016 hebben drie therapeuten en één supervisor van het Helsinki University Hosp./Dept of Adolescent Psychiatry het B-certificaat behaald. Deze certificaten zijn in juni 2016 uitgereikt tijdens een werkbezoek van SJI aan Finland. Daarnaast heeft het team een licentie ontvangen om MDFT te mogen uitvoeren. Deze licentie is ingegaan op 1 januari 2016.

Eksote heeft als eerste organisatie in Finland een service-overeenkomst afgesloten. SJI hoopt dat andere organisaties zullen volgen. Als er meer organisaties een service-overeenkomst afsluiten, kan SJI een aantal centrale bijscholingsdagen organiseren zoals een Masterclass, Managersdag en een Boosterdag. Dit komt de kwaliteit van MDFT ten goede.

Er zijn diverse activiteiten ondernomen om de start van een nieuwe opleidingsronde mogelijk te maken. De nieuwe groep zou moeten starten in het eerste kwartaal van 2017. Deze activiteiten zijn:

 • Benaderen van een aantal mogelijke ambassadeurs. Deze ambassadeurs wordt gevraagd mee te denken hoe het gedachtengoed van MDFT verder verspreid kan worden in Finland. Het uiteindelijke doel is om op deze manier meer bekendheid te generen en daarmee meer business. Rond de zomer van 2016 zijn 2 ambassadeurs ‘aangesteld’. Eén therapeut van de instelling Jyväskylä en één therapeut van de instelling Eksote. Er wordt nog nagedacht over uitbreiding van het aantal ambassadeurs. De ambassadeurs worden niet betaald voor de activiteiten die ze ondernemen. Wel mogen ze op kosten van SJI eens per jaar in het voorjaar deelnemen aan een boosterdag met Dr. G. Dakof zodat ze goed aangehaakt blijven en los van een eventuele service-overeenkomst iets extra’s krijgen voor alles wat ze ondernemen.
 • Verschillende werkbezoeken van SJI aan bestaande en nieuwe organisaties in Finland.
 • Organisatie van een kleine werkconferentie bij Lappeenranta (november 2016) om de bekendheid van MDFT te vergroten. Er waren zo’n 25 deelnemers. Met name de organisatie Savonlinna was erg enthousiast over MDFT.

Estland

In 2016 hebben 17 cursisten hun certificaat A gehaald (4 supervisors en 13 therapeuten). Daarnaast zijn 5 teams bezig met het tweede jaar (therapeut B). Zij ronden deze opleiding af in april 2017.

Eind 2016 heeft het ministerie van justitie in Estland aangegeven nieuwe therapeuten te willen opleiden in 2017. Dit willen ze doen door óf een nieuw team op te leiden die zich meer gaat richten op de gesloten jeugdzorg óf door individuele therapeuten op te leiden en deze onder de bestaande organisaties te laten vallen. In 2016 is nog niet besloten welke optie gekozen wordt.

In november 2016 is een deel van het “prison team” op bezoek geweest in Nederland om een bezoek te brengen aan SJI en Teylingereind om te zien en horen hoe in Nederland de gesloten setting (jeugddetentie) is ingericht. Naar aanleiding van dit bezoek gaan in Estland keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inkoop van de opleiding MDFT. Daarnaast wil het ministerie ook graag een aantal eendaagse trainingen inkopen. Hierbij wordt gedacht aan thema’s als: “lastige ouders”, LVB, 5e dimensie (in geslotenheid). Deze trainingen worden door SJI op maat gemaakt om in 2017 te kunnen geven.

Licenties en serviceovereenkomsten

Nederland

Licenties en serviceovereenkomsten Nederland 2016
Aantal instellingen met licentie 24
Aantal teams met licentie 31
Aantal teams met serviceovereenkomst 30*
*bij 24 instellingen

In Nederland zijn er 24 instellingen die met MDFT werken (30 MDFT-teams). Alle instellingen hebben een service-overeenkomst afgesloten met SJI. Binnen deze overeenkomst valt:

 • Deelname aan de jaarlijkse Masterclass door het gehele team
 • Deelname Intercollegiaal overleg voor supervisor (1x per jaar)
 • Jaarlijks werkbezoek in de vorm van een training, afgelegd door een trainer
 • Deelname aan jaarlijkse Managersdag door supervisors

Buitenland

Licenties en serviceovereenkomsten buitenland 2016
Aantal licenties Finland 5
Aantal licenties Duitsland 2
Aantal licenties Frankrijk 0
Aantal licenties Zwitserland 1
Aantal licenties België 1
Aantal serviceovereenkomsten  België 1

Er zijn in 2016 geen nieuwe serviceovereenkomsten gesloten in het buitenland.

Deskundigheidsbevordering en professionalisering

Masterclass 2016  
Aantal deelnemers 113
Gemiddeld cijfer evaluatie 7,8

MDFT Masterclass

In oktober 2016 is de jaarlijkse Masterclass georganiseerd. Het thema was ‘Ooit een normaal mens gezien? De relatie tussen MDFT en psychiatrie’. Dit thema is uitgewerkt in een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend is een presentatie gegeven door mw. drs. Lies Wenselaar. Samen met een ervaringsdeskundige heeft zij verteld over KOPP/KVO. In de middag kon men kiezen tussen vier interactieve workshops:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Borderline
 • Angst/depressie

Boosterdagen

In april 2016 zijn boosterdagen gehouden voor supervisors en trainers. Deze zijn geleid door Dr. G. Dakof, MDFT trainer en oprichtster van MDFT International (Verenigde Staten) verbonden aan de universiteit van Miami. Daarnaast gaf zij leiding aan het Intercollegiaal Overleg. Dit overleg is opgenomen in de service-overeenkomst en is een studiedag voor B-gecertificeerde supervisors.

Managersdag

In september is er een Managersdag georganiseerd. Deze managersdag had een andere vorm dan voorgaande jaren. Hiervoor is de input gebruikt die naar voren is gekomen uit het klanttevredenheidsonderzoek dat eerder in het jaar is gehouden.

Het thema van de Mangersdag was ‘Hoe gaat u om met het inkoopbeleid van de gemeente?’. De Managersdag is bezocht door 19 personen van 9 instellingen. Zij waardeerden de Managersdag met een 7,5.

Intercollegiaal Overleg voor MDFT supervisors

Intercollegiaal overleg  
Aantal deelnemers 15
Gemiddeld cijfer evaluatie 7,8

Tijdens het Intercollegiaal overleg hebben supervisors uit  verschillende instellingen filmopnames laten zien van een supervisorsessie. Daarnaast is er actief in groepjes gewerkt. De uitkomsten hiervan zijn plenair besproken met hierbij ook een terugkoppeling van Dr. G. Dakof.

Module MDFT-LVB

Module MDFT-LVB  
Voorjaar 2016 8
Najaar 2016 6
Gemiddeld cijfer evaluatie 8,8

 

De module MDFT-LVB is in 2016 twee keer gegeven. Deze module kan gevolgd worden door MDFT-therapeuten of –supervisors die in het bezit zijn van hun B-certificaat. Dit is slechts een beperkte doelgroep. In totaal is deze module gevolgd door 14 MDFT-therapeuten/supervisors. De deelnemers hebben de module beoordeeld met 8,8.

Training gezinsgericht werken in residentiële of JeugdzorgPlus instellingen (nog in pilot fase)

In 2016 is gestart met het trainen van de module gezinsgericht werken (GGW) voor twee leefgroepen van de Woodbrookers, de Jeugdzorgplus-instelling van Jeugdhulp Friesland. Een aantal Jeugdzorgplusinstellingen hebben de  2 modules voor kort- en langverblijf binnen JJI  voor de Jeugdzorgplus samengevoegd tot één module. Deze module is ook toepasbaar voor andere residentiële instellingen. De trainingen worden erg gewaardeerd en zijn de start voor een proces waarbij deze instellingen ouders meer en beter betrekken.

Aanbod scholen

In 2016 is geïnvesteerd de acquisitie voor het aanbod voor scholen. In mei is een nieuwe Acquisitie- & Implementatiemanager gestart. Deze nieuwe medewerker heeft veel tijd geïnvesteerd in marktonderzoek, het bepalen van een strategie en het uitbreiden van het netwerk van Stichting Jeugdinterventies binnen deze markt. Daarnaast is binnen SJI het aanbod voor het onderwijs verder aangescherpt en is deelgenomen aan een aantal congressen en informatiemarkten. Dit alles heeft erin geresulteerd dat eind 2016 de eerste trainingen binnen het onderwijs verkocht zijn. Deze trainingen worden gegeven in 2017.

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)

In 2015 is SJI van start gegaan met de onderhandeling over de mogelijke overname van de interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB). Dit is een succesvolle preventieve interventie die in Nederland is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. AJB heeft als primair doel het voorkomen van een criminele ontwikkeling bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze groep jongeren wordt hoofdzakelijk bereikt via scholen voor middelbaar onderwijs zoals VMBO scholen. Inmiddels hebben meer dan 8000 jongeren deelgenomen aan één van de clinics van AJB en hebben hierdoor meer dan 1000 jongeren de weg naar een sportvereniging gevonden. De deelnemende sportverenigingen zijn ondersteund bij het succesvol begeleiden van deze jongeren zodat zij lid van de vereniging blijven en een gezond sociaal netwerk opbouwen en meer pro-sociaal gedrag gaan vertonen. Begin 2016 heeft SJI een voorstel ingediend samen met het NOC*NSF de interventie AJB over te nemen. Halverwege 2016 kwam het Ministerie van Veiligheid en Justitie tot de conclusie dat zij eigenaar wilde blijven van AJB en is een nieuwe onderhandelingspartner (Laureus) bij de onderhandelingen aangesloten. Eind 2016 hebben we geconcludeerd dat de samenwerking op een andere manier ingevuld zou moeten worden. Laureus zal uitvoerder worden van AJB. SJI zal ondersteuning bieden t.a.v. kwaliteitswaarborging. Begin 2017 zal daar verder invulling aangegeven worden.

 

Kerncijfers, prestatie-indicatoren, accreditaties en Erkenningscommissie

Kerncijfers

Aantal teams opgeleid door of met behulp van MDFT-Academie
Nederland en België 44 (waarvan 36 teams nog operationeel)
Nederland en België met een MDFT licentie (soms 2 per instelling) 31
België (Brussel), Duitsland, Frankrijk, Finland, Zwitserland 23 (waarvan 17 nog operationeel)
Buitenland met MDFT licentie:

(Finland 5, Frankrijk 0, Duitsland 2, Zwitserland 1)

8

 

Aantal hulpverleners momenteel in opleiding voor MDFT
Nederland en Vlaanderen 56
Duitsland, Finland, Estland, Zwitserland en Frankrijk 42

 

Aantal cursussen en workshops gegeven in 2016
Scholen 0
LVB 2
Gemeenten 0
Trainingen GGW 1

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren
Tevredenheid Nederlandse cursisten met de opleiding1. 82%
Tevredenheid buitenlandse cursisten met de opleiding1. 99%
Tevredenheid met het programma voor professionalisering en herlicentiëring (gemiddelde van Masterclass en IC-Overleg )1. 78%
Percentage binnenlandse cursisten dat in 2016 volgens plan gecertificeerd had moeten worden (certificaat A en B samen) en het werkelijke aantal dat gecertificeerd werd2. 90 % (89,6%)
Percentage buitenlandse cursisten dat in 2016 volgens plan gecertificeerd had moeten worden (certificaat A en B samen) en het werkelijke aantal dat gecertificeerd werd. 85 %
Percentage sinds 2008 opgeleide/in opleiding zijnde MDFT-teams in Nederland/
Vlaanderen dat nog steeds operationeel is (dus MDFT uitvoert)3
82 %
Percentage teams Nederland/Vlaanderen dat na het behalen van de licentie een  serviceovereenkomst voor 3 jaar heeft afgesloten voor professionalisering
en herlicentiëring.
97 % (96,7%)
 1. Gemiddelde van alle tevredenheidsmetingen in 2016 op schaal 1-10; onze benchmark: min. 7,5.
 2. Ons doel is niet  hier een score van 100% te bereiken. De opleiding moet strikt zijn, dus er zullen cursisten tekort schieten en daardoor afvallen. Andere cursisten ondervinden vertraging door ziekte of zwangerschap en krijgen van ons dan uitstel. Cursisten met uitstel worden meegeteld in het jaartal dat zij na het uitstel zullen slagen. Voorlopig benchmark voor het te bereiken percentage: 70%.
 3. Opgeleide teams moeten soms afhaken door bezuinigingen of reorganisaties binnen hun instelling of door vertrek van teamleden die om budgettaire of andere redenen niet kunnen worden vervangen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt voorlopig dat MDFT-teams langer en beter overleven dan teams van vergelijkbare behandelprogramma’s. Een ‘overlevingspercentage’ van 75% wordt als uitstekend gezien

Onderzoek en publicaties

Net als voorgaande jaren is Stichting Jeugdinterventies betrokken bij een aantal onderzoeken naar de effectiviteit van MDFT. Daarnaast zijn er verschillende artikelen en onderzoeken gepubliceerd.      

Onderzoek

MDFT in een instelling voor JeugdzorgPlus

In opdracht van SJI hebben onderzoekers van de Hogeschool Avans bestudeerd of MDFT toepasbaar is in een instelling voor jeugdzorgplus. Uit dit onderzoek bleek dat ‘Residentiële MDFT’ goed toepasbaar is en tot goede resultaten leidt. De uitkomsten van dit externe onderzoek zijn gepubliceerd:

Hoogeveen C.E., Vogelvang B., Rigter H. Feasibility of inpatient and outpatient Multidimensional Family Therapy for improving behavioral outcomes in adolescents referred to residential youth care. Residential Treatment for Children & Youth 2017; 34: 61-81.

MDFT in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s)

SJI neemt deel aan de Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd (AWFZJ). Promovenda Inge Simons doet onderzoek naar de invoering en het effect van gezinsgericht werken op JJI-afdelingen voor kort verblijf. Een eerste publicatie, over de opzet van het onderzoek, is verschenen:

Simons I., Mulder E., Rigter H., Breuk R., van der Vaart W., Vermeiren R. Family-centered care in Juvenile Justice Institutions: a mixed methods study protocol. JMIR Research Protocols 2016; 5(3): e177. DOI

De bestendiging van MDFT-teams

In de zomer van 2015 is gestart met een onderzoek naar de bestendiging en het voortbestaan van MDFT-teams. MDFT International (Miami) voert dit onderzoek uit met inbreng van gegevens van SJI.

De gegevens voor Noord-Amerika en Europa zijn in één bestand verzameld. De eerste indruk is dat MDFT-teams opmerkelijk lang bij elkaar blijven en dat als een team stopt, dit vaak wordt veroorzaakt door factoren die buiten het team liggen. Definitieve resultaten moeten nog gepubliceerd worden. In samenwerking met MDFT International wordt er een internationaal artikel geschreven. De verwachting is dat dit medio 2017 klaar zal zijn.

Hoe vergaat het jongeren die met MDFT zijn behandeld 10 jaar later?

Begin december 2015 is een onderzoeksvoorstel ingediend bij ERANID, het verslavingsonderzoeksprogramma van de EU. Dit onderzoek is een vervolg op het INCANT-onderzoek in vijf West-Europese landen. Deelnemers willen antwoord op de vraag hoe het jongeren die met MDFT zijn behandeld 10 jaar later vergaat. Er zijn in totaal 30 voorstellen ingediend bij ERANID. De organisatie heeft subidie toegekend aan andere voorstellen. Hierdoor gaat dit onderzoek niet door.

Kosteneffectiviteitsonderzoek Erasmus University Rotterdam

Het kosteneffectiviteitsonderzoek van de Erasmus University Rotterdam is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren die met MDFT behandeld zijn beter in hun vel zitten en minder angstig en depressief zijn waardoor de maatschappelijke kosten lager blijven. De kosten van een behandeling met MDFT worden dan ook later terugverdiend wat ervoor zorgt dat MDFT kosteneffectief is.

Het artikel van dit onderzoek is in maart 2016 plaatst in het blad ‘Journal of Alcohol and Drug Dependence’.

MDFT als behandeling voor verslaving aan gaming op internet

Eind 2016 is een onderzoek gestart naar het therapeutisch effect van MDFT op verslaving aan internet-gaming bij adolescenten in Genève en Parijs. SJI verzorgt de beoordeling van opnames van gezinssessies op getrouwheid (adherentie) aan MDFT. In 2017 zal er eerst een pilot gedraaid worden. De wetenschappelijke projectleiding ligt bij H. Rigter, in dienst van de behandelcentra in Genève en Parijs.

Onderzoek ZonMw naar werkzame bestanddelen van gezinstherapieën

Het UMCG, NJI, Praktikon, Radbouduniversiteit Nijmegen en de RuG doen onderzoek naar de werkzame bestanddelen die onderdeel uitmaken van interventies gericht op zware opvoedproblemen en muliprobleemgezinnen. Hiervoor worden acht gezinsinterventies die in literatuurstudies hun effect bewezen hebben, beoordeeld op werkzame bestanddelen. Een van de interventies is MDFT. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de meest effectieve werkzame bestanddelen van deze therapieën. Een aantal jeugdhulpverleningsintellingen die MDFT bieden, zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. SJI neemt deel aan de drie maandelijkse communicatieoverleggen tussen onderzoekers en de praktijk. In 2017 zal er een pilot starten.

Onderzoekscommissie SJI

In het vierde kwartaal van 2016 is een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van een onderzoekscommissie binnen SJI. Deze commissie heeft als primaire doelstelling het coördineren van al het onderzoek met betrekking tot MDFT. Op lange termijn wil de onderzoekscommissie het centrale punt zijn waar alle vragen/ideeën/resultaten m.b.t. onderzoek over MDFT samenkomen. Op deze manier wil SJI haar (kennis)positie met betrekking tot MDFT in Europa verder versterken en resultaten van onderzoeken actief gebruiken om haar aanbod verder uit te breiden en in de markt te zetten.

De onderzoekscommissie bestaat uit 4 leden:

 • C. Gelderblom (voorzitter)
 • K. Mos
 • S. Cool
 • M. Aarts

In het eerste kwartaal van 2017 zal de onderzoekscommissie officieel van start gaan. Dit zal dan ook worden gecommuniceerd aan relevante partijen.

Accreditaties en erkenningen

Accreditaties

In 2016 is voor de volgende opleidingen accreditatie aangevraagd bij zowel SKJ als Registerplein:

Geaccrediteerde opleidingen Aantal punten Registerplein Aantal punten SKJ
Opleiding MDFT-supervisor 98 16,1
Module MDFT-LVB 26,5 8
Training GGW 24,5 10,1
Masterclass 20017 3,5 2

Erkenningen

In mei 2016 heeft de deelcommissie Justitiële Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Multidimensionele Familietherapie (MDFT) erkend als effectieve behandeling voor jongeren die aan cannabis verslaafd zijn. De commissie, die is ingesteld op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft MDFT erkend op het hoogste niveau ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. MDFT is een van de weinige interventies in deze categorie voor de doelgroep jongeren.

De Nederlandse erkenningscommissie oordeelde verder dat MDFT een gunstig effect heeft op crimineel gedrag van jongeren. Jongeren gaan na behandeling minder vaak de fout in. De bewijskracht hiervoor is sterk in het buitenland. In Nederland is onderzoek hiernaar nog niet afgerond, maar de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. De verwachting is dat dit onderzoek zal bijdragen aan een hogere beoordeling van MDFT als het gaat om de effectiviteit met betrekking tot crimineel gedrag.

Publicaties

In 2016 zijn alleen artikelen gepubliceerd in Nederland. Het gaat hierbij om de volgende artikelen:

Marketing en communicatie

Huisstijl

In 2016 is gewerkt aan het verder uitrollen van de huisstijl van SJI. Zo zijn er onder andere nieuwe flyers gemaakt van een aantal opleidingen/trainingen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe banners gemaakt ten behoeve van congressen en open dagen.

Marketing en communicatie MDFT Nederland

Er is een overzicht gemaakt van het aantal MDFT-teams in Nederland en waar deze gevestigd zijn. Dit heeft inzicht gegeven in de ‘blinde vlekken’ in Nederland. Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt om nieuwe instellingen aan te trekken voor deze regio’s. Dit plan van aanpak is nog niet  verder uitgewerkt door een wisseling op de positie van acquisitie voor MDFT en de focus op acquisitie in Finland en Estland in de tweede helft van het jaar. In 2017 wordt dit weer opgepakt.

Marketing- en communicatie aanbod scholen

Om het aanbod voor scholen beter op de kaart te zetten, zijn een aantal acties ondernomen. Zo is er deelgenomen aan verschillende informatiemarkten en is er een flyer gemaakt van het aanbod. Daarnaast is het aanbod voor scholen ook op de website beter uitgelicht.

In de loop van het jaar is gebleken dat het aanbod zoals eerder omschreven niet scherp genoeg was. Daarom is een nieuwe omschrijving gemaakt. Deze nieuwe omschrijving is ook getoetst bij enkele mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en (potentiële) klanten.

Op basis van deze nieuwe programmaomschrijving is eind 2016 gestart met het maken van een vernieuwde brochure en panelen ten behoeve van beurzen. Daarnaast is deze omschrijving de basis geweest voor het invullen van de stand voor de NOT2017.

Online marketing en communicatie

Website

In 2015 was gestart met het maken van een nieuwe website voor Stichting Jeugdinterventies om zo de stichting breder te profileren dan alleen MDFT. Deze website is in de zomer van 2016 opgeleverd. Daarna is gekeken hoe bezoekers op een goede manier naar deze nieuwe website geleid kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat de search engine optimalisation (SEO) van de oude website niet verloren gaat. Dit is dan ook een geleidelijk proces dat zal doorlopen tot in 2017.

Nadat de Nederlandse website www.stichtingjeugdinerventies.nl live is gegaan, is van een aantal pagina’s Engelse vertalingen gemaakt. Deze teksten worden begin 2017 gebruikt om de Engelstalige website te vullen.

Social media

In 2016 is SJI structureel aanwezig geweest op Facebook. Het aantal mensen die SJI volgen is gestegen van 183 naar 266 personen. Omdat er geen statistieken bekend zijn van 2015, kan geen vergelijking gemaakt worden van de betrokkenheid bij de pagina van SJI.

Ook zijn er verschillende berichten geplaatst op LinkedIn. Dit is echter niet structureel opgepakt. Dit zal verder uitgerold worden in 2017.

Pers- en publiciteit

Naar aanleiding van de publicatie over het Kosteneffectiviteitsonderzoek en de erkenning door NJi zijn persberichten gemaakt en verstuurd. Deze berichten zijn door slechts enkele websites geplaatst.

Daarnaast heeft SJI meegewerkt aan een artikel in het blad Suzan!. Dit is ADHD lifestylemagazine dat mensen informeert over het onderwerp ADHD, op een manier die aanspreekt en het onderwerp recht doet.

Klanttevredenheidsonderzoek

In maart 2016 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder Nederlandse instellingen met een MDFT licentie. De resultaten van dit onderzoek zijn in juli besproken met de Raad van Toezicht. Een aantal zaken uit dit onderzoek zullen worden opgepakt. Zo zijn de uitkomsten gebruikt voor de nieuwe invulling van de Managersdag en zal 2017 gestart worden met een digitale nieuwsbrief.

Congressen, werkbezoeken, seminars en symposia

Net als voorgaande jaren hebben de medewerkers van SJI weer verschillende congressen bijgewoond en workshops gegeven. Daarnaast is SJI op een aantal congressen aanwezig geweest op de informatiemarkt om de zichtbaarheid bij relevante doelgroepen te vergroten.

 • In mei vond het Interventiecongres plaats. S. Cool heeft hier een deelsessie verzorgd over MDFT. Daarnaast is SJI aanwezig geweest op de informatiemarkt van dit congres.
 • K. Mos was dit jaar aanwezig op het internationale congres van Efcap. Samen met enkele anderen heeft hij hier een minisymposium gepresenteerd (Practice and outcomes from family centered care in closed institutes: a bridge for the daily living climate and a bridge to outpatient treatment). Er was veel belangstelling voor dit mini-symposium. Daarnaast heeft ook een vertegenwoordiging van MDFT Estland een presentatie gegeven. Deze presentatie ging over hun eerste ervaringen met MDFT. Tot slot biedt dit tweejaarlijkse congres voldoende gelegenheid om bestaande relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.
 • De doelgroep van het OJ Congres bestaat met name uit professionals, managers, bestuurders en opleiders uit het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten. Deelname aan de informatiemarkt van dit congres biedt dan ook goede kansen om de naamsbekendheid van SJI te vergroten en te netwerken. Er zijn veel folders uitgedeeld en meegenomen over MDFT en de scholencursus. Ook kwam een verzoek van een manager van Stek Jeugdhulp om een afspraak te maken inzake MDFT en GGW.
 • De Systemic Practice and Autism Conference vond plaats in Engeland en is bezocht door K. Mos en S. Cool. Er zijn enkele nieuwe contacten gelegd die nabewerkt kunnen worden door acquisitie.
 • Tijdens het internationale congres voor psychologen, de ISPA (international society for school psychologists) heeft S. Cool een lezing gegeven over MDFT.
 •  Tijdens de Voor de Jeugd dag heeft S. Cool een presentatie gegeven over MDFT en middelengebruik. Voor deze workshop is samengewerkt met L. Fokkema (ervaringsdeskundige MDFT) en W. Bats (MDFT-supervisor in opleiding).  De workshop werd door de deelnemers hoog gewaardeerd en eindigde in de top 3 hoogste cijferwaardering.
 • In oktober heeft S. Cool een workshop gegeven voor alle VO scholen in Lelystad over gezinsgericht werken en denken op scholen.
 • In oktober was SJI ook vertegenwoordigd op de informatiemarkt van het congres van Registerplein. Deze dag, met name bedoeld voor sociaal werkers, had als thema ’Kwaliteit begint bij jou 2.0’. SJI heeft op de informatiemarkt aandacht gevraagd voor de opleiding MDFT, echter de locatie van SJI op de informatiemarkt was niet optimaal. Dit is meegenomen in de evaluatie met de organisatie.
 • In samenwerking met M. Lomans (externe trainer) heeft S. Cool twee workshops gegeven tijdens de Dag voor de zorgcoördinator. Tijdens deze workshops is een koppeling gelegd tussen MDFT en scholen. Deelnemers vonden dit zeer interessant.
 • In december heeft S. Cool voor een volle zaal een workshop gegeven op het kenniscongres Stoornissen. Deze workshop is samen gegeven met Shara Mak, een ervaringsdeskundige. Daarnaast was SJI aanwezig op de informatiemarkt van dit congres.
 • Tijdens het NIP congres ‘Verslaving en Jongeren’ heeft H. Rigter een presentatie verzorgd over het Incantonderzoek. K. Mos heeft een workshop gegeven met als onderwerp ‘MDFT: de praktijk van een erkende interventie op hoogste niveau voor jongeren met middelengebruik’.
 • S. Cool heeft gastlessen verzorgd voor de GZ opleiding over MDFT en ADHD. Deze lessen werden gevolgd door GZ-psychologen in opleiding. De deelnemers waren enthousiast. Deze lessen worden ook in 2017 nog gegeven.
 • K. Mos heeft ook dit jaar in zijn hoedanigheid als klinisch psycholoog in februari een middag de gastlessen verzorgd aan kinderpsychiaters in opleiding. Deze gastlessen gingen over behandelingen bij jongeren met gedragsstoornissen. Tijdens deze les werd MDFT uitgebreid behandeld.

 

 

Samenwerking MDFT International

MDFT International is het Amerikaanse MDFT opleidingsinstituut, verbonden aan de Universiteit van Miami, dat net als SJI de licentie heeft gekregen van Dr. H. Liddle om de MDFT opleiding te mogen geven en instellingen te licenseren. MDFT International en SJI streven ernaar samen wereldwijd meer bekendheid te geven aan MDFT.

Samenwerking Academische Werkplaats Forensische Jeugd

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd is een multidisciplinair samenwerkingsverband van twee GGZ-instellingen, twee forensische praktijkinstellingen, twee universiteiten en twee hogescholen. Het doel is om met elkaar de zorg te verbeteren voor jongeren in de forensische jeugdzorg. Elk concreet resultaat, bijvoorbeeld een behandelmethode, wordt ondersteund door wetenschappelijk (promotie)onderzoek en vertaald naar onderwijs voor studenten en training voor personeel.  SJI heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Dit project is in 2015 afgerond, maar momenteel wordt de module aangepast voor het werkveld van JeugdzorgPlus-instellingen. Hiervoor is een aparte werkgroep samengesteld. Ook SJI participeert hierin.

 

 

 

 

Organisatie en bestuur

Personeel en organisatie

Medewerkers

In 2016 heeft er wederom een teamtraining plaatsgevonden met als doel het optimaliseren van de samenwerking.

In 2016 is de samenstelling van het team gewijzigd. Per 4 januari is de heer E. Bouweriks aangesteld als interim Directeur. Mevrouw A. Pasma Directeur-Bestuurder is vanwege ziekte slechts op de achtergrond betrokken geweest bij SJI. Per 1 maart is I. Veldhuis uit dienst gegaan. Per 1 mei is de heer M. Duindam in dienst gekomen als Acquisitie & Implementatiemanager gericht op scholen en heeft mevrouw I. Veldhuis vervangen. Per 5 juli is mevrouw C. Gelderblom in dienst gekomen als interim Kwaliteitsfunctionaris, per 5 oktober is deze functie omgezet naar Kwaliteitsfunctionaris (nieuwe stijl). Mevrouw C. Rijswijk is per 1 oktober uit dienst gegaan. Mevrouw E. Spaltman heeft haar positie per 1 september waargenomen.

MDFT-Trainers

Trainers in opleiding; M. Lomans, R. Lycklama à Neijeholt en F. Noten, volgen het opleidingsprogramma voor MDFT-trainer, naar verwachting ronden zij deze opleiding mid 2017 af.

Trainer S. Cool is haar train de EU trainer opleidingsprogramma bij MDFT International gestart. Naar verwachting zal zij haar opleidingsprogramma mid 2017 afronden.

Governance en bestuur

De eenhoofdige Raad van Bestuur wordt gevormd door de Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder bestuurt SJI en heeft eindverantwoordelijkheid voor de leiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten; onder toezicht van de Raad van Toezicht. Die is belast met het integraal toezicht houden op het beleid. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld, de Commissie Kwaliteit en de Commissie Bedrijfsvoering.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal wijzigingen gekend en ziet er eind 2016 als volgt uit:

Wisseling samenstelling Raad van Toezicht

In 2016 hebben volgens het schema van aftreden de volgende wisselingen plaatsgevonden.

Afgetreden per 1 januari 2016

 • De heer E. Kroon

Toegetreden per 1 januari 2016

 • De heer E. van den Berg

Scheiding toezicht, bestuur en uitvoering

SJI maakt een heldere scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en verantwoorden. De principes van goed bestuur zijn verankerd in het bestuursmodel. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en geeft de organisatie richting. De Raad van Toezicht is belast met het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht vergadert normaliter drie keer per jaar. De Commissies Kwaliteit en Bedrijfsvoering vergaderen daarnaast nog eens twee keer per jaar. In een vaste vergaderstructuur wordt ter goedkeuring het jaarplan, de begroting en de jaarrekening voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Daarnaast agendeert de Raad van Toezicht onderwerpen naar inzicht en actualiteit. De Directeur-Bestuurder woont alle vergaderingen bij. Gezien de situatie in 2016 (grotendeels afwezigheid van de Directeur-Bestuurder) hebben niet alle vergaderingen volgens plan kunnen doorgang kunnen hebben. De Raad van Toezicht is in 2016 twee keer bijeengekomen en eenmaal heeft er een telefonische vergadering plaatsgevonden. Er heeft slechts één vergadering met de Commissie Bedrijfsvoering plaatsgevonden. Ondanks de ziekte van Directeur-Bestuurder heeft zij al deze vergaderingen bijgewoond en voorbereid.

Vanwege ziekte en het onzekere verloop van het herstel van de Directeur-Bestuurder in 2016, was een aanpassing van de gebruikelijke procedure onvermijdbaar. Om de continuïteit van de dagelijkse sturing van de stichting te garanderen heeft de bestuurder in overleg met de Raad van Toezicht een Interim Directeur de heer E. Bouweriks aangesteld per 4 januari 2016. De bevoegdheden van de Bestuurder zijn hierbij niet overgedragen. In het kader van het toezicht en de evaluatie van de Bestuurder over het jaar 2015 hebben mevrouw J. Haanstra en de heer R. Veldhuis van de Raad van Toezicht het jaarlijkse gesprek met de medewerkers gevoerd op 1 februari 2016. De aanstelling van de heer E. Bouweriks eindigde begin september 2016, A. Pasma heeft toen haar werk weer volledig hervat. De evaluatie van de bestuurder (voor zover van toepassing) heeft 5 juli plaatsgevonden.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Naast de evaluatie van het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur evalueert de Raad van Toezicht ook eenmaal per jaar haar eigen functioneren. In de zelfevaluatie wordt aandacht besteed aan:

 • De rol van de individuele leden
 • De samenstelling van de Raad van Toezicht
 • De wijze waarop de raad als geheel zijn taken met betrekking tot toezicht, advies, werkgeverschap en integriteit van de organisatie heeft uitgevoerd
 • De informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur
 • De prioriteiten en aandachtspunten van de volgende periode(n)

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

Het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke en inhoudelijke functies:

 • Relatie University of Miami
 • Erkenningscommissie Gedragsinterventies ministerie van Justitie
 • Opzet van de functie monitoring; accreditatie en kwaliteit
 • Ontwikkeling van modules
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Inhoud trainingen
 • Relatie onderhouden met MDFT Europe

Het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de zakelijke en organisatorische functies:

 • Informatievoorziening en ondersteuning van Raad van Toezicht
 • Financieel beheer
 • Personeelsbeleid
 • Organiek leiding geven aan alle medewerkers van SJI
 • Logistiek en het creëren van faciliteiten voor medewerkers en klanten
 • Contractbeheer
 • Schenkingsbudget
 • Acquisitie nationaal en internationaal
 • Ondersteunen van MDFT in de praktijk: zorgen dat het geleerde geleerd blijft
 • Onderhouden van relaties met instellingen met een of meer MDFT-teams

Interne organisatie

In eerdere jaarverslagen is aangegeven dat SJI ‘toekomstproof’ moet zijn. Dit is een continu proces. De organisatie wil zich en zal zich continue moeten blijven professionaliseren, maar ook wendbaar moeten zijn. Innovatie speelt een hele belangrijke rol. 2016 is een jaar gebleken van zoveel mogelijk zorgen voor een balans. Tot september is de A. Pasma met ziekteverlof geweest, zij is achter de schermen wel betrokken gebleven bij SJI. E. Bouweriks heeft het schip in 2016 als Interim Directeur koers gegeven.

Het proces van beoordelen van de medewerkers is in 2016 niet gevolgd zoals geïmplementeerd in 2015 en ook de doelstelling om het personeelshandboek af te hebben en alle functieomschrijvingen ontwikkeld te hebben is niet gerealiseerd. De kern van ‘toekomstproof’ zit in de kwaliteit van de medewerkers en de samenwerking van de teamleden. Voor een professionele organisatie is goede communicatie onderling én tussen afdelingen en klanten essentieel. SJI besteedt dan ook ieder jaar aandacht aan de samenwerking van het team, ook in 2016 heeft een training plaatsgevonden gericht op het open communiceren.

In 2016 hebben zich wisselingen in het team voorgedaan. SJI is nog steeds op zoek naar de beste team samenstelling. Deze is alleen te realiseren als de juiste mensen – staan achter de missie van SJI, hebben de juiste expertise en competenties – op de juiste plek zitten. SJI was een kleine organisatie, maar SJI groeit en dit betekent dat veranderingen nodig zijn om SJI ‘toekomstproof’ te houden.

Na vooroverleg met o.a. de Raad van Toezicht is op 1 september 2016 door A. Pasma een organisatiestructuur wijziging aan de medewerkers gepresenteerd. Kern van de veranderingen zijn 3 aanpassingen:

 1. Er komt een aparte opleidingsunit
  • Steeds meer toewerken naar gedifferentieerde ’units’ met eigen expertise
  • Steeds meer toewerken naar gedifferentieerde en duidelijke functies, zodat medewerkers gerichter kunnen werken en hun ervaring, expertise en    competenties kunnen inzetten in hun functie en die dingen doen die zij leuk vinden en gemotiveerd voor zijn
  • Een structuur neerzetten die groei bevordert en groei aankan
  • Verkleinen van span of control van bestuurder
 2. Er komt een focusteam
  • Beslissingsproces stroomlijnen
  • Beperkte groep beslist over hoofdlijnen
  • Verantwoordelijkheden nemen op basis van ’unit’
 3. Verantwoordelijkheden op basis van functie en andere projecten
  • Meedenken kan iedereen, maar via andere weg/kanaal
  • Think big, start small, act fast – wendbaarheid
  • Beslissingen breder worden gedragen
  • Er komt een onderzoekscommissie
  • SJI is geen onderzoeksinstituut – daar ligt niet onze expertise – maar we moeten wel degelijk een positie innemen t.a.v. onderzoek
  • Positioneren t.a.v. onderzoek als;
   • Coördinerende organisatie
   • Meldpunt/intermediair
   • Externen die onderzoeksvoorstellen beoordelen en opstellen

Het streven is om de wijzigingen uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2017 doorgevoerd te hebben. Het focusteam zal onder leiding van La Strada starten met een coachingstraject om zo het het focusteam en haar leden optimaal te laten functioneren en ieders rol in het focusteam duidelijk te krijgen.

 

Financiën

SJI heeft het boekjaar 2016 met een fors negatief resultaat van € 279.487 afgesloten. Begroot was een positief resultaat van € 14.017. De omzet doelstelling voor de MDFT opleiding in Nederland is gerealiseerd, een mooi resultaat, maar SJI heeft haar doelstellingen t.a.v. omzet scholen, JJI’s en JeugdzorgPlus en MDFT EU in 2016 niet waargemaakt. 2017 zal het jaar des oordeels worden voor de doorontwikkelde modules voor scholen. De omzet doelstelling voor MDFT EU is slechts voor 36% gehaald. Dit heeft diverse oorzaken. Er werd verwacht dat vier nieuwe teams in Finland in Q4 2016 van start zouden gaan. De start van twee van deze teams zal hoogst waarschijnlijk in 2017 gaan plaatsvinden. Daarnaast had SJI ingezet op de start van twee nieuwe MDFT teams in een nieuw EU land. Helaas heeft de expansie strategie voor het buitenland niet voldoende aandacht gehad eind 2015 en in 2016. Het was een onzeker jaar wat betreft de gezondheid van Directeur-Bestuurder A. Pasma, groot aanjager van de expansie in EU landen. Tot september 2016 heeft de heer E. Bouweriks de positie van Directeur waargenomen. Gezien het feit dat het onzeker was wanneer A. Pasma weer zou terugkeren heeft E. Bouweriks het fort bewaakt en zich vooral op de Nederlandse markt geconcentreerd. Er hebben zich een aantal substantiële wijzigingen in het SJI team voorgedaan. Deze wijzigingen zijn tevens debet aan de niet gewenste uitkomst.

De inzet van de heer E. Bouweriks heeft langer geduurd dan voorzien, daarnaast heeft het insourcen van mevrouw E. Spaltman ter vervanging van mevrouw C. Rijswijk en een overschrijding van het verkoopbudget ook meer kosten met zich meegebracht. Gezien het resultaat van 2016 en de financiële doelstelling voor 2017 houden wij de mogelijkheid open om de begroting 2017 gaandeweg bij te stellen als nodig.

Richten we ons op Nederland dan zit SJI nog steeds in een periode van onzekerheid. MDFT heeft het in Nederland goed gedaan, het blijkt dit jaar wederom dat de flexibiliteit van de interventie organisaties ertoe doet besluiten om MDFT te verkiezen boven andere interventies in hun portfolio, maar de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten is nog steeds niet geconsolideerd. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aan het ontstaan, jeugdzorginstellingen worstelen nog steeds met de verkoop van hun producten aan gemeenten en scholen zijn nog steeds een weg aan het vinden t.a.v. passend onderwijs en de zorgplicht die zij hebben gekregen.

Dit geldt ook voor andere EU landen. Hervormingen van gezondheidszorg en verkiezingen spelen een belangrijke rol in de verdere uitrol van MDFT in Europa. Finland bijvoorbeeld is zich klaar aan het maken voor een reformatie. Deze zal in 2025 afgerond moeten zijn. Het gezin zal centraal komen te staan (vergelijkbaar met de transitie van de jeugdzorg in Nederland) en ook is de wens om ontschotting tussen social welfare en psychiatrie binnen jeugdzorg te bewerkstelligen. Een enorme uitdaging die onvoorspelbaar is. Gelukkig is MDFT gekozen als een van de preferente interventies om verder in Finland te implementeren, maar dit betekent niet automatisch dat organisaties of regionale overheden hier voor kiezen. SJI zal ervoor moeten zorgen dat zij nieuwe samenwerkingen aangaat en nog zichtbaarder wordt in Finland.

Het resultaat is gezien de situatie waar SJI zich eind 2015 en 2016 in heeft begeven goed te verklaren, maar dit mag absoluut geen status quo worden. Het is jammer om te moeten concluderen dat de opwaartse curve die in 2015 zichtbaar werd zich niet heeft kunnen voortzetten. Er zal hard gewerkt moeten worden om de doelstellingen van SJI t.a.v. MDFT uitbreiding in EU en het in de markt zetten van de scholen modules te realiseren, maar er ook voor te zorgen dat SJI goed kan anticiperen op grote veranderingen. De organisatiestructuur wijziging die zal zijn doorgevoerd begin 2017 en de focus op MDFT uitbreiding in EU zullen er o.a. voor moeten zorgen dat wij in 2017 weer in de opwaartse curve terecht komen.

SJI ontvangt sinds 2013 geen schenkingen meer. Er zijn geen betalingsproblemen.

Vermogensbeheer

Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting. Ook in 2016 is er sprake van een defensief vermogensbeheer. Gezien de huidige vermogenspositie wordt er niet belegd, er is gekozen voor het gebruik van spaarproducten, er is dus geen sprake van een beleggingsstatuut.

Een redelijk gedeelte van het vermogen van SJI wordt toegekend aan het waarborgen van de continuïteit van de stichting. Een gedeelte van het vermogen van de stichting wordt ingezet in het kader van de doorontwikkeling van de stichting en de doorontwikkeling en ondersteuning van bestaande modules en toepassingen. Daarnaast wordt een gedeelte van het vermogen ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. In 2017 zal de Raad van Bestuur samen met de Raad van Toezicht de reserves onder de loep nemen, om te kijken of het gehanteerde beleid nog steeds van toepassing is op de situatie van SJI.

Schenkingsbudget

In 2016 heeft SJI, gezien de situatie geen prioriteit gegeven aan gesprekken met potentiële schenkers Dit neemt niet weg dat SJI voornemens is hier in 2017 aandacht aan te geven.

 

Staat van Baten en Lasten 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik 2017

Het streven is om in het eerste kwartaal de nieuwe organisatie structuur volledig door te voeren. Als alle vacatures ingevuld zijn zal de nieuwe persoon – in de nieuwe rol van Manager Opleidingen – de nieuwe opleidingsunit verder vorm gaan geven en aan gaan sturen. Ook zal het focusteam steeds beter richting kunnen geven aan de organisatie en zullen interne processen beter gestroomlijnd worden. Zo zal SJI samen met Google (en hun partners) onderzoeken hoe processen geautomatiseerd kunnen worden om zo efficiënter te kunnen gaan werken en onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Ook zal de onderzoekscommissie haar coördinerende rol t.a.v. onderzoek gericht op MDFT gaan vervullen. Een mooie uitdaging die hopelijk aansluit bij de behoefte van onze partners, klanten, overige stakeholders en partijen. Gezien de rol van SJI als licentiehouder van MDFT in Europa, zal de rol van de onderzoekscommissie internationaal zijn. Om informatie inzichtelijk en transparant te maken zullen wij dan ook begin 2017 de Engelse versie van de SJI website gaan releasen. Kortom, er zullen veel stappen gezet worden om SJI nog meer ‘toekomstproof’ te maken en groei te kunnen faciliteren.

In 2017 zal – naast het zojuist beschrevene –  SJI zich blijven focussen op het bestendigen van de Nederlandse markt voor MDFT en groei van MDFT in het buitenland willen bewerkstelligen. Naast groei van MDFT in het buitenland staat het verder in de markt zetten van de scholenmodules centraal.

Scholenmodules

Eind 2016 heeft SJI afspraken kunnen maken met twee scholen om een pilot project te draaien. Een fantastisch resultaat. De feedback uit deze pilot projecten zullen worden ingezet om de modules nog beter aan te laten sluiten bij de vraag. SJI krijgt dit steeds beter onder de knie en scholen tonen hun interesse. SJI kan hier echt een verschil maken. Het vergroten van de naamsbekendheid als wel het nog verder aanscherpen van de acquisitie strategie zullen volop de aandacht krijgen.

MDFT Buitenland

Er liggen veel kansen voor MDFT in Europa. De doelstelling is om in 2017 verder door te groeien in Finland met zes nieuwe teams. Op dit moment is SJI in onderhandeling met twee organisaties om in februari van start te gaan. Daarnaast is SJI in onderhandeling met het Estse Ministerie van Justitie over de opleiding van vijf nieuwe MDFT-therapeuten. Gesprekken staan gepland met het Children’s home Atsigrezk i vaikus in Vilnius Litouwen om te onderzoeken of we MDFT kunnen gaan implementeren in Litouwen. Ook zijn we benaderd door het warme contact in Karinthië Oostenrijk, Pro Mente (jeugdzorg organisatie) om met MDFT van start te gaan ondanks – zoals ook al in eerdere verslagen vermeld –  dat de Oostenrijkse overheid systeem interventies niet erkend en vergoed. Wat ons betreft een milestone na bijna vijf jaar lang volhouden.

Strategische samenwerking

SJI was in 2016 in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de overname van de interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. Zoals eerder in dit verslag beschreven,  zal de samenwerking met Laureus gaan plaatsvinden in plaats van met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De gesprekken met prof. dr. H. Roozen om samenwerking aan te gaan met de consultancy organisatie Roozen & Meyers met betrekking tot de interventie A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) hebben in 2016 zo goed als stil gelegen. In 2017 zal onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om de gesprekken te verzilveren.