Gezinsgericht werken voor residentiële instellingen

Gedragsverandering bij jongeren in residentiële instellingen? Een gezinsgerichte benadering helpt! 

Gezinsgericht werken (GGW) gaat ervan uit dat het hele gezin invloed heeft op het gedrag van de jongere, met name de ouders. Binnen GGW wordt daarom aandacht gegeven aan de rol van het gezin bij het veranderen van het gedrag van de jongere. Door ouders al vanaf het begin te betrekken bij de begeleiding, worden de jongere én de ouders meer gemotiveerd en zullen zij meer samenwerken aan een oplossing. Zo is de kans groter dat de gedragsverandering doorzet als de jongere weer thuis is, verloopt resocialisatie beter en wordt recidive voorkomen. 

De training Gezinsgericht werken (GGW) is gericht op open én gesloten residentiële instellingen en JJI’s met kort en lang verblijfgroepen.

Organisatiebrede aanpak

Om een gezinsgerichte aanpak succesvol te laten zijn, moet GGW onderdeel zijn van de dagelijkse routine van alle medewerkers in de instelling. Ouders moeten op verschillende manieren en momenten betrokken worden bij de behandeling van hun kind. GGW vraagt dan ook om een verandering van houding van alle medewerkers binnen een organisatie. Het moet onderdeel worden van de processen en ieder team moet voldoende kennis, vaardigheden en ruimte krijgen om GGW in te passen in de werkwijze van het specifieke behandelklimaat. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het management de medewerkers op de juiste manier faciliteert en stuurt.

De training Gezinsgericht werken (GGW) ondersteunt organisaties bij de implementatie en uitvoer van deze manier van werken.

Kennis en vaardigheden

De training GGW bestaat uit verschillende onderdelen voor verschillende medewerkers. Tijdens deze training leren de cursisten:

 • Op een respectvolle en stimulerende manier te communiceren met ouders over de opvoeding
 • Met jongeren over hun ouders en de thuissituatie te spreken, waarbij de therapeut de jongeren stimuleert dit te doen (meerzijdig partijdig)
 • Met ouders én de jongeren te spreken in gezinsgesprekken en daar waar nodig de gezinnen te indiceren en motiveren voor verdere gezinstherapie
 • Goed samen te werken om het gezinsgericht werken binnen de groep te introduceren en te implementeren

Daarnaast leren gezinstherapeuten hoe zij voor voor alle teamleden een makkelijke toegankelijke ‘consulent gezinsgericht werken’ kunnen zijn.

Praktische handvatten

De training Gezinsgericht werken voor residentiële instellingen biedt praktische handvatten om GGW goed in praktijk te brengen. Er is aandacht voor onderwerpen als:

 • Rol en invloed van het gezin op de jongere
 • Betekenis van probleemgedrag vanuit onderlinge relaties
 • (Motiverende) gesprekstechnieken
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Motiveren van jongeren en ouders

Meer informatie

De training gezinsgericht werken is ontwikkeld in samenwerking met de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. Verschillende instellingen hebben de training inmiddels gevolgd en de gezinsgerichte aanpak succesvol geïmplementeerd.

 • Eenjarige training
 • Niveau minimaal MBO
 • Speciaal ontwikkeld voor medewerkers van open én gesloten residentiële instellingen en JJI’s met kort en lang verblijf groepen (o.a. gedragswetenschappers, groepsleiders, managers)
 • Tijdsinvestering: Twee trainingsdagen, twee terugkommiddagen en 2 uur voorbereiding.