Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden trainingen en cursussen

Artikel 1. Toepasbaarheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes met betrekking tot trainingen en cursussen (met uitzondering van de opleiding in MDFT) van Stichting Jeugdinterventies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stichting Jeugdinterventies.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Wanneer blijkt dat enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

1.5 Stichting Jeugdinterventies behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen voordat deze in werking treden aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst
2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende gevolgen voor Stichting Jeugdinterventies.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Stichting Jeugdinterventies komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte.

2.3 De opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan Stichting Jeugdinterventies verstrekte gegevens op basis waarvan Stichting Jeugdinterventies haar offerte en/of uitingen heeft gebaseerd juist en volledig zijn.

2.4 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3. Duur en beëindiging
3.1 De trainingen en/of cursussen worden steeds aangegaan voor de tussen partijen in de offerte omschreven periode.

3.2 De trainingen en/of cursussen eindigen door het verloop van de in de offerte overeengekomen periode of indien Stichting Jeugdinterventies de in de offerte opgenomen diensten heeft verricht.

3.3 Een training en/of cursus welke is aangegaan voor een bepaalde duur of met het oog op diensten welke naar hun aard door volbrenging door Stichting Jeugdinterventies eindigen kan niet tussentijds worden opgezegd.

3.4 Elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinden van de offerte slechts toe vanwege een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de offerte, nadat de andere partij in gebreke is gesteld. De andere partij dient zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn moet zijn geboden om de tekortkoming te zuiveren. Betalingsverplichtingen van de opdrachtgever gelden als een wezenlijke verplichting.

3.5 Elk van de partijen kan de offerte zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van een andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever wijzigt. Stichting Jeugdinterventies is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding verplicht. In geval van faillissement vervalt het recht tot toegang tot hetgeen door Stichting Jeugdinterventies aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld van rechtswege.

Artikel 4. Aanmelding en annulering door opdrachtgever
4.1 Een aanmelding voor een door Stichting Jeugdinterventies te verzorgen training of cursus welke is opgenomen in de offerte, is bindend na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever voor een training of cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of training te annuleren, mits schriftelijk onderbouwd.

4.3 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of training is de opdrachtgever verplicht 20% van het overeengekomen totaalbedrag te betalen.

4.4 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of training is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen totaalbedrag te betalen.

4.5 Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus of training is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen totaalbedrag te betalen.

4.6 In geval dat de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling en dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Artikel 5. Annulering door Stichting Jeugdinterventies
5.1 Stichting Jeugdinterventies gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met opdrachtgever over de doorgang/verzetten van de training. Stichting Jeugdinterventies behoudt zich echter het recht voor om de training zonder opgave van reden te annuleren. In geval van annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen.

5.2 Stichting Jeugdinterventies heeft in geval van een training of cursus het recht om zonder opgave van redenen een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren.

5.3 Stichting Jeugdinterventies heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigen.

Artikel 6. Communicatie
6.1 De opdrachtgever zal Stichting Jeugdinterventies steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Stichting Jeugdinterventies noodzakelijk of nuttig acht teneinde de training of cursus te kunnen verzorgen.

6.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Stichting Jeugdinterventies apparatuur en/of materialen zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Stichting Jeugdinterventies aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.3 De copyrights van de in de training of cursus te gebruiken teksten, beeldmaterialen en ICT-toepassingen berusten bij Stichting Jeugdinterventies. Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen wat op grond van de offerte/overeenkomst is ontwikkeld en/of aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld in het kader van de dienstverlening, inclusief alle daaraan verbonden materialen en documentatie berusten bij Stichting Jeugdinterventies.

6.4 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

Artikel 7. Wijzigingen
7.1 Stichting Jeugdinterventies zal een verzoek tot wijziging(en), aanvulling(en), en correctie(s) van de overeengekomen afspraken steeds welwillend overwegen. Stichting Jeugdinterventies is echter op geen enkele wijze verplicht om op het verzoek tot wijziging(en), aanvulling(en) en correctie(s) in te gaan.

7.2 Indien er over wordt gegaan tot wijziging(en), aanvulling(en) en/of correctie(s) van de afspraken zal dit schriftelijk worden bevestigd.

7.3 Wanneer Stichting Jeugdinterventies instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen afspraken, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Stichting Jeugdinterventies steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Stichting Jeugdinterventies behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Stichting Jeugdinterventies gemaakte kosten, alsmede de gederfde inkomsten in rekening te brengen.

7.4 Stichting Jeugdinterventies zal de opdrachtgever van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde op de hoogte stellen.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplicht in stand.

Artikel 9. Prijs en betaling
9.1 Op de bedragen in de offertes is geen BTW van toepassing. Stichting Jeugdinterventies is vrijgesteld van het in rekening brengen van BTW, omdat zij voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs opgenomen.

9.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Stichting Jeugdinterventies anders is aangegeven, dient betaling van de door Stichting Jeugdinterventies verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Stichting Jeugdinterventies gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Stichting Jeugdinterventies vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Stichting Jeugdinterventies verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

Artikel 10. Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Stichting Jeugdinterventies uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Stichting Jeugdinterventies, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Jeugdinterventies zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Stichting Jeugdinterventies wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de offerte bedongen prijs.

11.2 Tenzij nakoming door Stichting Jeugdinterventies blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Stichting Jeugdinterventies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis slechts indien opdrachtgever Stichting Jeugdinterventies onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Stichting Jeugdinterventies ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Stichting Jeugdinterventies in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Jeugdinterventies meldt. Iedere vordering tegen Stichting Jeugdinterventies vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de schade.

11.4 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.5 De aansprakelijkheid voor schade voor Stichting Jeugdinterventies is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Stichting Jeugdinterventies is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.6 Stichting Jeugdinterventies is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.7 De opdrachtgever vrijwaart Stichting Jeugdinterventies en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Stichting Jeugdinterventies trainingen of cursussen geven, voor aanspraken van derden.

Artikel 12. Geschillen
Onoverbrugbare geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement van vestiging van Stichting Jeugdinterventies. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 13. Bedenktijd
De opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 14. Klachtenregeling
14.1 Indien de opdrachtgever een klacht heeft, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot bemiddeling en beroep. Uiterlijk vier werkdagen nadat de klacht bij ons is ontvangen ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken zullen wij op de klacht reageren. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 4 weken op de klacht te reageren, dan zullen wij de opdrachtgever binnen deze 4 weken schriftelijk onderbouwd berichten over de termijn waarbinnen de klacht behandeld kan worden.

14.2 Indien de opdrachtgever een klacht heeft, dan kan de opdrachtgever de klacht via de rubriek ‘contact’ op onze website kenbaar maken. Klachten worden ongecensureerd naar de ‘ombudsman’ doorgeleid (op dit moment is dat dhr. R. Hermanides – info@stichtingjeugdinterventies.nl). De ‘ombudsman’ rapporteert aan de directie van Stichting Jeugdinterventies, met afschrift aan de reclamant (de persoon of organisatie die de kwestie aankaartte). De ‘ombudsman’ zal binnen een termijn van 6 weken met een uitspraak komen. De uitspraak van de ‘ombudsman’ is bindend voor Stichting Jeugdinterventies, niet voor de klacht melder. Eventuele consequenties zullen binnen een redelijke termijn door Stichting Jeugdinterventies worden afgehandeld.

14.3 Een instelling kan binnen 30 dagen schriftelijk beroep aantekenen bij Stichting Jeugdinterventies tegen de uitspraak van de ‘ombudsman’. Stichting Jeugdinterventies stelt dan een onafhankelijke commissie in, bestaande uit één persoon voorgedragen door Partij 1 en één door Partij 2, en een voorzitter aangezocht op advies van de eerstgenoemde twee leden. Deze commissie past hoor en wederhoor toe en doet binnen 6 weken een bindende uitspraak.

14.4 Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

14.5 Klachten worden gedurende drie jaar bewaard.

Artikel 15. Garantie
Stichting Jeugdinterventies staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

Artikel 16. Privacy
De gegevens van de cursist die door de opdrachtgever worden opgegeven bij het afsluiten van een offerte worden door Stichting Jeugdinterventies gebruikt voor de administratieve afhandeling van de cursus of training. Zie ook ons Privacy Statement.

Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij